Daniel DALTON : Hem 

Ledamot 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko 
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Suppleant 

Utskottet för transport och turism 
Delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté 
Delegationen för förbindelserna med Kanada 

Senaste aktiviteter 

YTTRANDE över en övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik  
- LIBE_AD(2018)629403 -  
-
LIBE 
Yttranden i egenskap av skuggföredragande 

Kontakt