Daniel DALTON
 • Daniel
  DALTON
 • Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Ledamot
 • Förenade kungariket Conservative Party
 • Född: 31 januari 1974, Oxford

Inlägg under plenarsammanträden

265

CE-märkta gödselprodukter (debatt)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (debatt)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(16)

Betänkanden i egenskap av föredragande

3

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

15

BETÄNKANDE om kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden

LIBE
06-07-2017 A8-0251/2017

BETÄNKANDE om en längre livstid för produkter: fördelar för konsumenter och företag

IMCO
09-06-2017 A8-0214/2017

BETÄNKANDE om onlineplattformar och den digitala inre marknaden

IMCO ITRE
31-05-2017 A8-0204/2017

Yttranden i egenskap av föredragande

4

YTTRANDE över en digital handelsstrategi

IMCO
12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248

YTTRANDE över Att rädda liv: öka bilsäkerheten i EU

IMCO
28-09-2017 IMCO_AD(2017)606030

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018

IMCO
20-07-2017 IMCO_AD(2017)604889

YTTRANDE över mandatet för trepartsmötet om budgetförslaget för 2018

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602828

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

25

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU

IMCO
20-07-2018 IMCO_AD(2018)622139

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon

TRAN
11-07-2018 TRAN_AD(2018)618318

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om import av kulturföremål

LIBE
04-07-2018 LIBE_AD(2018)620997

YTTRANDE över utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa bränslen i Europeiska unionen: dags att handla!

IMCO
05-06-2018 IMCO_AD(2018)619168

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Enisa, ”EU:s cybersäkerhetsbyrå”, och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013 och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik (”cybersäkerhetsakten”)

LIBE
16-03-2018 LIBE_AD(2018)615394

YTTRANDE över en europeisk strategi för samverkande intelligenta transportsystem

IMCO
05-12-2017 IMCO_AD(2017)609467

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

LIBE
22-11-2017 LIBE_AD(2017)604830

YTTRANDE över en digital handelsstrategi

LIBE
24-10-2017 LIBE_AD(2017)609526

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation och om upphävande av direktiv 2002/58/EG (förordning om integritet och elektronisk kommunikation)

IMCO
06-10-2017 IMCO_AD(2017)604857

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation

IMCO
08-09-2017 IMCO_AD(2017)602838

Institutionella förslag till resolution

14

Förslag till resolution om stöd till personer som överlevt talidomid

12-12-2016 B8-1341/2016

Förslag till resolution om teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar

16-11-2016 B8-1230/2016

Förslag till resolution om transatlantiska dataflöden

23-05-2016 B8-0643/2016

Gemensamt förslag till resolution om en ny strategi för djurs välbefinnande för 2016–2020

25-11-2015 RC-B8-1278/2015

Förslag till resolution om en strategi för djurs välbefinnande

24-11-2015 B8-1283/2015

Förslag till resolution om utsläppsmätningar i bilindustrin

21-10-2015 B8-1077/2015

Förslag till resolution om migration och flyktingar i Europa

07-09-2015 B8-0833/2015

Skriftliga förklaringar

2

Skriftlig förklaring om stöd för ett ökat antal tillgängliga toaletter för personer med funktionsnedsättning i EU

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Bortfaller

Detaljer

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Ingiven : 27-04-2016
Frist : 27-07-2016
Antal undertecknare : 124 - 28-07-2016

Skriftlig förklaring om luftfartssäkerhet och farliga flygningar av militärflygplan

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Bortfaller

Detaljer

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Ingiven : 05-10-2015
Frist : 05-01-2016
Antal undertecknare : 106 - 06-01-2016

Skriftliga frågor

65

  Advertising ban in the Czech Republic

10-07-2018 E-003767/2018 Kommissionen

  Minimum durability of cosmetic products and associated labelling

18-05-2018 E-002682/2018 Kommissionen

Offentlig upphandling för förbifartsprojektet Gronda di Genova

18-04-2018 E-002189/2018 Kommissionen

  Restriction on right-hand drive cars in Albania

05-02-2018 P-000654/2018 Kommissionen

  Impact of possible Catalan independence on EU citizens' rights

18-10-2017 E-006540/2017 Kommissionen

  Currency sales

18-10-2017 E-006539/2017 Kommissionen

  Airport delays

04-08-2017 E-005174/2017 Kommissionen

  Thalidomide resolution response

20-06-2017 P-004078/2017 Kommissionen

  ZTL restricted traffic zones in Italy

27-02-2017 E-001271/2017 Kommissionen

Muntliga frågor

5

Neutrala flygbokningssystem (GDS) och begränsningar i tillgången till flyginformation

27-09-2017 O-000075/2017 Kommissionen

Kommissionens svar på skriftliga frågor

10-01-2017 O-000003/2017 Kommissionen

Tysklands lag om minimilön

24-05-2016 O-000081/2016 Kommissionen

Kommissionens svar på skriftliga frågor

05-05-2015 O-000046/2015 Kommissionen

EU:s innovationssystem för jordbruket

30-04-2015 O-000045/2015 Kommissionen

Skriftliga förklaringar

6

 

Invändning mot kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/118 om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö (B8-0299/2018)

14-06-2018

(On behalf of the UK Conservative Delegation in the European Parliament) On 28 February 2017, Belgium, along with the UK, the Netherlands, France, Germany and Denmark submitted a joint recommendation to the Commission on fisheries management measures to improve the condition of the seabed by reducing the use of fishing gear that has contact with the seabed. The delegated act permits the testing of ‘alternative seabed- impacting fishing gear with specific authorisation’. Belgium initiated this joint recommendation to achieve good environmental status under the marine strategy framework directive. The Belgian Government has made it clear that no pulse technology will be used or tested in the four zones that this delegated act is to apply to. The Conservative Delegation therefore, see no good reason to oppose this delegated act. The Conservative Delegation fully supports the aims and objectives of the Belgian Government and the relevant North Sea Member States, including the UK, in improving the integrity of the seabed.

 

Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (A8-0392/2017 - José Blanco López)

17-01-2018

Explanation of vote by the UK Conservative Delegation in the ECR Group:
The UK delegation shares with the rapporteur the ambition to build a cleaner, more sustainable Europe, however we are not able support this package due to some of the measures included in it.
We recognise the benefits that renewable energy brings to our economies and our societies, but do not think that arbitrary, unrealistic targets imposed at EU level are the way to bring that about.
We feel that the renewable energy targets risk derailing Member States from finding their own cost-effective ways of meeting their climate targets, and impose costs on consumers.
Furthermore, we think the various sub-targets are overly complex, carry high administrative burdens, and do not give investors certainty.
We are supportive of the long-term goal of a decarbonised Europe, but we think the way to achieve this is by letting Member States discover their own most cost-effective way to do so.
Finally, we could not support an arbitrary ban on palm oil, which will have an inflationary effect on food prices and cause significant economic damage to developing countries.
For these reasons, though supportive of renewables and other actions in this package, we abstained.

 

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (B8-0676/2017, B8-0677/2017)

13-12-2017

The Brexit negotiations are at a crucial stage and the UK Conservative Delegation in the ECR Group is heartened by the excellent progress made in recent weeks through the hard work and goodwill of both sides. The joint report agreed by the EU and the UK Government last week was a major step forward and should provide the basis for discussion of our future relationship. In this spirit, we welcome Parliament’s recommendation that the European Council agrees to open the second phase of talks. We also note Parliament’s wish that the UK and the EU maintain ‘as close a relationship as possible’ following Brexit. However, the motion for resolution goes further and attempts to tie the hands of the EU’s Brexit negotiators by, for instance, dictating arrangements for the transitional period. This is not Parliament’s role at this stage of the process. We need to enter the next round of talks in a spirit of cooperation, not confrontation, and be open to innovative thinking if we are to secure an outcome that enables both sides to prosper. For this reason we supported the recommendation that talks move forward, but abstained on the resolution.

 

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

. – British Conservatives believe that both the EU and the UK have a duty to ensure that an agreement on citizens’ rights is found as soon as possible, based on the principles of equality, fairness and reciprocity.
However, whilst the European Parliament has the right to express its opinion and will vote on the final deal, it must be made clear that it is not the role of the European Parliament to set red lines and undermine the negotiating positions of the EU 27 and the UK Government.
Conservatives wish to make it clear that they fully support the mandate pursued by the UK Prime Minister and look forward to a constructive, prosperous and cooperative future relation with the EU once the UK has exited.

 

Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar)

01-06-2017

. – Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

 

Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 (B8-0384/2017)

01-06-2017

Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M075
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11032
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M075
  1047 Brussels