Christel SCHALDEMOSE : Hem 

Ledamot 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
Delegationen för förbindelserna med Japan 

Suppleant 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté 

Senaste aktiviteter 

Kontakt