Cristian-Silviu BUŞOI : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 27-06-2013 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 27-06-2013 : Partidul Naţional Liberal (Rumänien)

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 16-09-2009 / 27-06-2013 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Moldavien
 • 16-09-2009 / 27-06-2013 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
 • 19-01-2012 / 27-06-2013 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 07-11-2011 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 16-07-2009 / 29-11-2011 : Budgetutskottet
 • 16-09-2009 / 27-06-2013 : Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet
 • 16-09-2009 / 27-06-2013 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 08-11-2011 / 15-11-2011 : Utskottet för rättsliga frågor
 • 16-11-2011 / 18-01-2012 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 30-11-2011 / 18-01-2012 : Utskottet för rättsliga frågor
 • 19-01-2012 / 27-06-2013 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 19-01-2012 / 27-06-2013 : Utskottet för rättsliga frågor

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG  
- IMCO_AD(2013)500727 -  
-
IMCO 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen  
- IMCO_AD(2012)494638 -  
-
IMCO 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)  
- ENVI_AD(2012)487915 -  
-
ENVI 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om faktablad för investeringsprodukter  
- IMCO_AD(2013)502121 -  
-
IMCO 
YTTRANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster  
- IMCO_AD(2013)496470 -  
-
IMCO 
YTTRANDE över Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 - alla avsnitt  
- IMCO_AD(2012)491367 -  
-
IMCO 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om en integrerad idrottsutbildning för en balanserad utveckling av löftesrika idrottselever med och utan funktionsnedsättning  
- P7_DCL(2013)0001 - Bortfaller  
Adam GIEREK , Cristian-Silviu BUŞOI , Cornelia ERNST , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Małgorzata HANDZLIK , Jolanta Emilia HIBNER , Philippe JUVIN , Alexander MIRSKY , Norica NICOLAI , Helmut SCHOLZ , Joanna SENYSZYN , Hannu TAKKULA  
Ingiven : 15-04-2013
Frist : 15-07-2013
Antal undertecknare : 164 - 15-07-2013
Skriftlig förklaring om kampen mot kolorektal cancer i Europeiska unionen  
- P7_DCL(2010)0068 - Antagen  
Pavel POC , Frieda BREPOELS , Cristian-Silviu BUŞOI , Jo LEINEN , Alojz PETERLE  
Ingiven : 20-09-2010
Frist : 20-12-2010
Datum för antagande : 25-11-2010
Antagen text (med listan över undertecknare) : P7_TA(2010)0451
Antal undertecknare : 411 - 25-11-2010
Skriftlig förklaring om att införa den 22 maj som europeisk fetmadag  
- P7_DCL(2010)0034 - Bortfaller  
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Cristian-Silviu BUŞOI , Miroslav MIKOLÁŠIK , Jo LEINEN , Jill EVANS  
Ingiven : 05-05-2010
Frist : 09-09-2010
Antal undertecknare : 100 - 09-09-2010

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Kontakt