Cristian-Silviu BUŞOI : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partidul Naţional Liberal (Rumänien)

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Ukraina
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
 • 23-09-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Indien
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+)  
- ENVI_AD(2018)627836 -  
-
ENVI 
YTTRANDE över blockkedjor: en framåtblickande handelspolitik  
- ITRE_AD(2018)623833 -  
-
ITRE 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning  
- ENVI_AD(2018)625441 -  
-
ENVI 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU  
- ITRE_AD(2018)620890 -  
-
ITRE 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller stöd till strukturreformer i medlemsstaterna  
- ITRE_AD(2018)622212 -  
-
ITRE 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Större interpellationer 
Större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 139, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) EN  
 

The proposed instrument for financial support for customs control equipment, as part of a new Integrated Border Management Fund (IBMF) in the MFF for the period 2021-2027, aims to reinforce checks on goods entering and exiting the Union’s borders by providing funding for the purchase, maintenance and upgrading of customs control equipment such as new scanners, automated number plate detection systems and mobile laboratories for sample analysis. The instrument is a new financial tool developed in response to prior requests from the Member States and is thus based on their needs as regards better management of both external and internal borders. I regard this proposal as an excellent means of ensuring greater cohesion between Member States, as well as guaranteeing greater control over goods entering and exiting the Union, and that is why I support it. However, it is imperative to add that an appropriate way of publishing information about the instrument should be subject to the Commission’s own consideration without establishing any stringent rules in this regard.

Tillfälligt upphävande av förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan EU och vissa tredjeländer (A8-0330/2018 - Christofer Fjellner) EN  
 

. ‒ The majority of the EU’s trade agreements contain bilateral safeguard mechanisms allowing the parties to respond to significant increases in imports resulting from the liberalisation of tariffs under the Free Trade Agreements (FTAs) leading to serious damage to domestic industries. Furthermore, a number of EU trade agreements may include special mechanisms which also confer the possibility to introduce the MFN customs duty rate under specific circumstances. The provisions proposed by the European Commission for the horizontal safeguard clause are very similar to the pattern of the Regulations implementing the bilateral safeguard clauses of the agreements with Colombia, Peru, Ecuador and Central American nations. I support the proposed provisions as they create legal clarity and a coherent application of procedures for all involved parties whilst not replacing any current bilateral safeguard regulations already in place. However, further effort must be made to ensure that such safeguards are not utilised for protectionist purposes, and that the proposed provisions are both transparent and flexible to ensure their maximum effectiveness. It is thus evident that I support the proposals to establish and encourage that the reforms for greater transparency and flexibility be incorporated.

Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor (A8-0464/2018 - Maria Grapini) EN  
 

The Customs Programme establishes the framework for cooperation in the field of customs for the period 2021-2027 and is the successor of the Customs 2020 programme. The programme continues to facilitate coordination between Member States authorities and capacity building, including training and exchange of best practices, in order to ensure a uniform application of EU customs legislation. One primary focus of the customs programme will be the further development, operation and maintenance of the customs IT-infrastructure. This programme should be coherent and exploit all synergies with other EU programmes and funds, its implementation respecting the principles of transparency, proportionality, equal treatment and non-discrimination. The customs union is one of the main pillars of the single market. The modernisation of customs processes may foster economic activity and growth through enhancement of the competitiveness of the European Industry and through facilitation of trade, and can ensure the protection of Europe’s consumers. This customs programme is thus essential to achieving these goals. I support the proposal for establishing a customs programme; this endeavour will foster economic growth through greater competitiveness, whilst promoting greater cooperation between Member States.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om kroniska luftvägssjukdomar  
- P8_DCL(2016)0115 - Bortfaller  
Alberto CIRIO , Karin KADENBACH , Catherine STIHLER , Kateřina KONEČNÁ , Biljana BORZAN , Eva KAILI , Piernicola PEDICINI , David BORRELLI , Damiano ZOFFOLI , Sirpa PIETIKÄINEN , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI  
Ingiven : 24-10-2016
Frist : 24-01-2017
Antal undertecknare : 249 - 25-01-2017
Skriftlig förklaring om tillträde till sysselsättning för personer som drabbas av neurologiska störningar och kroniska smärtor  
- P8_DCL(2016)0112 - Bortfaller  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Ingiven : 24-10-2016
Frist : 24-01-2017
Antal undertecknare : 179 - 25-01-2017
Skriftlig förklaring om hjärtsvikt  
- P8_DCL(2016)0110 - Bortfaller  
Annie SCHREIJER-PIERIK , Aldo PATRICIELLO , Cristian-Silviu BUŞOI , Sirpa PIETIKÄINEN , Andrey KOVATCHEV , Pascal ARIMONT , Marc TARABELLA , Victor NEGRESCU , Miriam DALLI , Nicola CAPUTO , Daciana Octavia SÂRBU , Karin KADENBACH , Nessa CHILDERS , Ian DUNCAN , Stelios KOULOGLOU , Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN  
Ingiven : 24-10-2016
Frist : 24-01-2017
Antal undertecknare : 236 - 25-01-2017

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Förklaring om ledamöternas närvaro till följd av en inbjudan till evenemang som anordnas av en tredje part 

Kontakt