• Emmanouil   ANGELAKAS  

Emmanouil ANGELAKAS : Yttranden i egenskap av föredragande - 6:e valperioden 

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 53, artikel 54, bilaga V

YTTRANDE över en aktiv dialog med medborgarna om EU  
- REGI_AD(2009)416667 -  
-
REGI 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter  
- IMCO_AD(2008)415148 -  
-
IMCO 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 1775/2005/EG om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten  
- IMCO_AD(2008)400706 -  
-
IMCO