Ramona Nicole MĂNESCU : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot

Nationella partier 

  • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Partidul Naţional Liberal (Rumänien)

Ledamot 

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för kultur och utbildning
  • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Gulfstaterna (inklusive Jemen)

Suppleant 

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för regional utveckling
  • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Sydasien

all-activities 

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE om de ekonomiska och handelsmässiga förbindelserna med västra Balkan  
- REGI_AD(2008)412246 -  
-
REGI 
YTTRANDE över förslaget till rekommendation om inrättandet av en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning  
- CULT_AD(2008)409521 -  
-
CULT 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om att fokusera mer på egenmakt åt ungdomar i EU:s politik  
- P6_DCL(2008)0033 - Antagen  
Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Marie-Hélène DESCAMPS , Ramona Nicole MĂNESCU , Christa PRETS , Bart STAES  
Ingiven : 21-04-2008
Frist : 24-07-2008
Datum för antagande : 02-09-2008
Antagen text (med listan över undertecknare) : P6_TA(2008)0390
Antal undertecknare : 433 - 10-07-2008

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.