Ramona Nicole MĂNESCU : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 14-07-2009 / 25-08-2013 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot

Nationella partier 

  • 14-07-2009 / 25-08-2013 : Partidul Naţional Liberal (Rumänien)

Ledamot 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för regional utveckling
  • 16-09-2009 / 25-08-2013 : Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön
  • 19-01-2012 / 25-08-2013 : Utskottet för regional utveckling

Suppleant 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för kultur och utbildning
  • 16-09-2009 / 25-08-2013 : Delegationen för förbindelserna med Japan
  • 19-01-2012 / 25-08-2013 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  • 20-02-2013 / 25-08-2013 : Utskottet för kultur och utbildning

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster  
- REGI_AD(2012)492648 -  
-
REGI 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling  
- REGI_AD(2012)492617 -  
-
REGI 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeiska telekommunikationsnät och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG  
- REGI_AD(2012)494848 -  
-
REGI 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över styrningen av den inre marknaden  
- REGI_AD(2012)500431 -  
-
REGI 
YTTRANDE över den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2013  
- REGI_AD(2012)500413 -  
-
REGI 
YTTRANDE över energifärdplanen för 2050, en framtid med energi  
- REGI_AD(2012)496464 -  
-
REGI 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om cykelvägar  
- P7_DCL(2013)0005 - Bortfaller  
Silvia-Adriana ȚICĂU , Michael THEURER , Michael CRAMER , Ismail ERTUG , Tamás DEUTSCH , Eva LICHTENBERGER , Spyros DANELLIS , Mariya GABRIEL , Nadja HIRSCH , Ramona Nicole MĂNESCU , Ioan Mircea PAŞCU , Elisabeth JEGGLE , Viorica DĂNCILĂ  
Ingiven : 15-04-2013
Frist : 15-07-2013
Antal undertecknare : 104 - 15-07-2013
Skriftlig förklaring om lagliga droger  
- P7_DCL(2011)0040 - Bortfaller  
George Sabin CUTAȘ , Salvatore IACOLINO , Ramona Nicole MĂNESCU , Michèle RIVASI  
Ingiven : 26-09-2011
Frist : 09-01-2012
Antal undertecknare : 110 - 15-12-2011

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen