Ramona Nicole MĂNESCU : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 28-05-2018 : Partidul Naţional Liberal (Rumänien)
 • 29-05-2018 / 01-07-2019 : - (Rumänien)

Vice ordförande 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna
 • 12-09-2016 / 04-10-2016 : Delegationen till den parlamentariska partnerskapskommittén EU–Armenien, den parlamentariska samarbetskommittén EU–Azerbajdzjan och den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 16-04-2018 / 01-07-2018 : Delegationen till den parlamentariska partnerskapskommittén EU–Armenien, den parlamentariska samarbetskommittén EU–Azerbajdzjan och den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för transport och turism
 • 14-07-2014 / 24-07-2016 : Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön
 • 30-03-2015 / 18-01-2017 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 05-10-2016 / 19-03-2018 : Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för transport och turism
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för internationell handel
 • 21-06-2018 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning)  
- AFET_AD(2017)599593 -  
-
AFET 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens asylbyrå och om upphävande av förordning (EU) nr 439/2010  
- AFET_AD(2016)589496 -  
-
AFET 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Större interpellationer 
Större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 139, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn på internet  
- P8_DCL(2016)0056 - Bortfaller  
Kostas CHRYSOGONOS , Monika SMOLKOVÁ , Miltiadis KYRKOS , Professor Dubravka ŠUICA , António MARINHO E PINTO , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Takis HADJIGEORGIOU , Tadeusz ZWIEFKA , Kostadinka KUNEVA , Ramona Nicole MĂNESCU  
Ingiven : 06-06-2016
Frist : 06-09-2016
Antal undertecknare : 85 - 07-09-2016
Skriftlig förklaring om små och medelstora EU-företags internationalisering  
- P8_DCL(2016)0038 - Bortfaller  
Maria GRAPINI , Cristian-Silviu BUŞOI , Ramona Nicole MĂNESCU , Nicola CAPUTO , Nicola DANTI , Isabella DE MONTE , Ana GOMES , Theresa GRIFFIN , Marlene MIZZI , Georgi PIRINSKI , Olga SEHNALOVÁ , Ivan JAKOVČIĆ , Norica NICOLAI , Jozo RADOŠ  
Ingiven : 11-04-2016
Frist : 11-07-2016
Antal undertecknare : 152 - 12-07-2016
Skriftlig förklaring om nödvändigheten i att upprätthålla det strategiska partnerskapet med Konungariket Marocko  
- P8_DCL(2016)0005 - Bortfaller  
Rachida DATI , Hugues BAYET , Ramona Nicole MĂNESCU , Louis MICHEL , Gilles PARGNEAUX , Franck PROUST , Frédérique RIES , Robert ROCHEFORT , Siôn SIMON , Marc TARABELLA  
Ingiven : 18-01-2016
Frist : 18-04-2016
Antal undertecknare : 147 - 19-04-2016

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Förklaring om ledamöternas närvaro till följd av en inbjudan till evenemang som anordnas av en tredje part