Gianni PITTELLA : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 01-07-2014 / 19-03-2018 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ordförande
  • 20-03-2018 / 22-03-2018 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

  • 01-07-2014 / 22-03-2018 : Partito Democratico (Italien)

Ledamot 

  • 01-07-2014 / 19-03-2018 : Talmanskonferensen
  • 14-07-2014 / 22-03-2018 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Suppleant 

  • 08-07-2014 / 24-11-2015 : Fiskeriutskottet
  • 11-09-2014 / 22-03-2018 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen
  • 25-11-2015 / 18-01-2017 : Budgetutskottet

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 194 och 162.11

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 123, artikel 128, artikel 130b, artikel 135

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 128

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om kronisk, icke cancerrelaterad smärta hos människor över 65  
- P8_DCL(2016)0065 - Bortfaller  
Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francesc GAMBÚS , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 136 - 13-12-2016

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Förklaring om ledamöternas närvaro till följd av en inbjudan till evenemang som anordnas av en tredje part