Ole ANDREASEN : 5:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp - Ledamot

Nationella partier 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Venstre (Danmark)

Ledamot 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika

Suppleant 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik
  • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Tillfälligt utskott angående övervakningssystemet Echelon
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 194 och 162.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 52a

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 133

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128