Teresa ALMEIDA GARRETT : 5:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna - Ledamot

Nationella partier 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Social Democrata (Portugal)

Ledamot 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för konstitutionella frågor
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydamerika och MERCOSUR
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för konstitutionella frågor
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydamerika och Mercosur

Suppleant 

  • 04-11-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för utveckling och samarbete
  • 17-01-2002 / 05-06-2002 : Utskottet för regionalpolitik, transport och turism
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkande om kommissionens meddelande "Rambestämmelser för EU:s tillsynsmyndigheter" - utskottet för konstitutionella frågor  
- A5-0471/2003 -  
-
AFCO 
Betänkande om ändring av artikel 3 i ombudsmannens stadga - utskottet för konstitutionella frågor  
- A5-0240/2001 -  
-
AFCO 
Betänkande om ändring av Europaparlamentets beslut av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning - utskottet för konstitutionella frågor  
- A5-0293/2000 -  
-
AFCO 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Proposition de résolution (article 50) Sur la situation en ANGOLA FR  
- B5-0405/2002  

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128