Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Ledamot
 • Förenade kungariket Labour Party

Inlägg under plenarsammanträden

777

Situationen i Iran (debatt)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(12)

Situationen i Kenya (debatt)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(13)

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

15-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-15(19)

Yttrandefrihet i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa

14-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-14(5.1)

Förbud mot nazistiska och fascistiska symboler och slagord i hela EU (debatt)

13-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-13(22)

Situationen för rohingyafolket (debatt)

12-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-12(11)

Rangordningen av skuldinstrument utan säkerhet i en insolvenshierarki (debatt)

30-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-30(2)

Yttrandefriheten i Sudan, särskilt fallet Mohamed Zine al-Abidine

16-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-16(4.1)

Betänkanden i egenskap av föredragande

1

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

5

Yttranden i egenskap av föredragande

2

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

YTTRANDE över förberedelse av eftervalsöversynen av den fleråriga budgetramen 2014-2020: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

3

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför unionen

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Förslag till resolutioner

181

Gemensamt förslag till resolution om yttrandefriheten i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa

13-12-2017 RC-B8-0685/2017

  Motion for a resolution on freedom of expression in Vietnam, notably the case of Nguyen Van Hoa

11-12-2017 B8-0688/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Förslag till resolution om rättsstatlighet i Malta

10-11-2017 B8-0596/2017

Förslag till resolution om bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU

24-10-2017 B8-0578/2017

Gemensamt förslag till resolution om Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/ändr. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Gemensamt förslag till resolution om EU:s strategi för Syrien

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Förslag till resolution om att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern

15-05-2017 B8-0346/2017

Skriftliga förklaringar

9

Skriftlig förklaring om stöd till Odysseus-programmet för återlansering av den europeiska volontärtjänsten

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Bortfaller

Detaljer

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Ingiven : 03-10-2016
Frist : 03-01-2017
Antal undertecknare : 91 - 04-01-2017

Skriftlig förklaring om att öka medborgarnas medvetenhet när det gäller EU:s direktiv om hälso- och sjukvård över gränserna

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Bortfaller

Detaljer

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Ingiven : 09-05-2016
Frist : 09-08-2016
Antal undertecknare : 64 - 28-07-2016

Skriftlig förklaring om en EU-strategi mot hemlöshet

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Bortfaller

Detaljer

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Ingiven : 27-04-2016
Frist : 27-07-2016
Antal undertecknare : 310 - 28-07-2016

Skriftlig förklaring om prioriteringen av en europeisk strategi för demenssjukdomar

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Bortfaller

Detaljer

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Ingiven : 11-04-2016
Frist : 11-07-2016
Antal undertecknare : 139 - 12-07-2016

Skriftlig förklaring om hantering av de problem som framgår av världshungerindexet

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Bortfaller

Detaljer

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Ingiven : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal undertecknare : 61 - 25-05-2016

Skriftlig förklaring om troféjakt

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Bortfaller

Detaljer

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Ingiven : 18-01-2016
Frist : 18-04-2016
Antal undertecknare : 134 - 19-04-2016

Skriftlig förklaring om att skänka osålda användbara livsmedel till välgörenhet

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Godkänd av en majoritet

Detaljer

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Ingiven : 14-10-2015
Frist : 14-01-2016
Datum för antagande : 14-01-2016
Förteckningen över ledamöter som har undertecknat förklaringen offentliggörs i bilaga 01 till protokollet av den 18-01-2016
Antal undertecknare : 388 - 15-01-2016

Skriftlig förklaring om stödet för en avinstitutionalisering av personer med funktionsnedsättning i EU

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Bortfaller

Detaljer

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Ingiven : 25-03-2015
Frist : 25-06-2015
Antal undertecknare : 128 - 26-06-2015

Skriftlig förklaring om bristen på lämpliga fritidshem för barn med funktionsnedsättning i EU

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Bortfaller

Detaljer

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Ingiven : 09-03-2015
Frist : 09-06-2015
Antal undertecknare : 175 - 10-06-2015

Parlamentsfrågor

215

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 E-006752/2017 Kommissionen

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 P-006751/2017 Kommissionen

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Kommissionen

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Kommissionen

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Kommissionen

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Kommissionen

  Strengthening of fire safety regulations following the Grenfell Tower tragedy

30-06-2017 E-004393/2017 Kommissionen

  Compliance with fire safety regulations under European Investment Bank (EIB) projects

30-06-2017 E-004392/2017 Kommissionen

  Funding for brain cancer research, treatment and prevention

30-06-2017 E-004391/2017 Kommissionen

  Risk of financial crisis in Asia

30-06-2017 E-004390/2017 Kommissionen

Skriftliga förklaringar

91

 

Situationen för rohingyafolket (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017)

14-12-2017

625 000 Rohingya have fled their homes. Nearly half a million of them are in need of health and food assistance, and many of them are children under five. The UN Human Rights chief said last week that the atrocities committed by state forces may amount to genocide.
I voted in favour of this resolution which calls for decisive measures to bring pressure to bear on Myanmar authorities and military to stop the bloodshed and ensure any repatriations happen in a fully informed and voluntary manner, with the rights of Rohingya fully respected.

 

Genomförande av direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt)

14-12-2017

Labour MEPs support this proposal which calls for united, effective action to eradicate sexual abuse and exploitation and, more generally, all sexual crimes against children, and for the full and correct transposition of the Directive on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography.

 

Arbetet i utskottet för framställningar 2016 (A8-0387/2017 - Notis Marias)

14-12-2017

This report highlights the main activities of the petitions committee which are based on citizens' petitions to the Parliament. The committee has the potential to reconnect institutions and EU citizens by directly involving them and assessing the impact of Community legislation on their everyday lives.

 

En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet (A8-0356/2017 - Bas Eickhout)

14-12-2017

Transport represents almost a quarter of Europe’s greenhouse gas emissions and is the main cause of air pollution in cities. This has an impact on the health of millions of EU citizens and on the environment around us. The adoption of this initiative report calls for a change towards more sustainable modes of transport, a deployment of alternative fuels infrastructure and an ambitious action plan for the market uptake of electric vehicles. A shift to low-emission mobility is a key factor in reaching COP21 goals; this shift requires radical action of users, civil society, social partners, SMEs, start-ups and major corporations. In addition, the European automotive industry must adapt to mobility transition and also ensure socially fair and sustainable production standards

 

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (B8-0676/2017, B8-0677/2017)

13-12-2017

I voted in favour of the resolution on the state of play of negations with the UK to ensure we don't lose the guarantees that have been achieved so far, increasing the risk of a no deal Brexit, which would but be disastrous for all citizens, whether from the EU or the UK.
However, this is not a blank cheque to the UK government.
The resolution makes clear that we will continue to push for greater certainty, and continue to argue citizens’ rights should be protected.
On workers' rights, we will fight to ensure the Tories do not take Britain out of the social chapter, and we will fight to keep other major EU rights such as consumer rights and environmental protections.
Labour will continue to fight for a deal that works for citizens, businesses and safeguards the Good Friday Agreement.

 

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och EU:s politik på området (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)

13-12-2017

I voted in favour of this report which assesses the state of play of the human rights and democracy challenges in third countries and the parliamentary scrutiny of human rights in external policies for the year 2016. The rapporteur also seeks to clarify the cycle of human rights policy-making within the European Union. The rapporteur sees the role of Parliament as essential for the mainstreaming of human rights in the EU’s external policy.

 

Hongkong 20 år efter överlämnandet (A8-0382/2017 - Alyn Smith)

13-12-2017

President, I voted in favour of this report on the situation in Hong Kong 20 years after the handover from the UK.

 

Hållbar förvaltning av externa fiskeflottor (A8-0374/2017 - Linnéa Engström)

12-12-2017

I voted in favour of this report, which sets out a new legislative framework with transparent and harmonised rules for managing fishing authorisations for vessels from the EU fishing in third—country waters, and third—country vessels fishing in EU waters.

 

EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)

12-12-2017

Aviation activities are a significant source of Greenhouse gas emissions and in the absence of further measures, emissions from international aviation are estimated to quadruple by 2050 compared to 2010 levels. This risks undermining the EU’s and global efforts to live up to the Paris climate commitments and effectively tackle climate change. Further action is needed by the sector to ensure that it plays its role in the fight against climate change.

 

Förlängning av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes)

12-12-2017

I voted in favour of extending the lifetime and raising the investment target of the European Fund for Strategic Investment. It is a very important tool to tackle the current investment gap in Europe. It supports investment for innovative projects and small businesses. Based on experience and lessons learned, EFSI 2.0 also introduces several technical improvements.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels