Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Ledamot
 • Förenade kungariket Labour Party

Politiska grupper

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Ledamot
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet - Ledamot
 • 01.07.2014 ... : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Labour Party (Förenade kungariket)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Labour Party (Förenade kungariket)
 • 01.07.2014 ... : Labour Party (Förenade kungariket)

Ordförande

 • 21.09.2004 / 13.03.2007 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien och Sydasiatiska organisationen för regionalt samarbete (SAARC)
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Delegationen för förbindelserna med Indien

Vice ordförande

 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien och Sydasiatiska sammanslutningen för regionalt samarbete (SAARC)
 • 16.10.2014 ... : Delegationen för förbindelserna med Indien

Ledamot

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Budgetutskottet
 • 06.10.1999 / 14.01.2002 : Delegationen för förbindelserna med ASEAN:S medlemsländer, länderna i Sydostasien och Sydkorea
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Budgetutskottet
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Budgetutskottet
 • 15.09.2004 / 20.09.2004 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien och Sydasiatiska organisationen för regionalt samarbete (SAARC)
 • 22.09.2004 / 13.03.2007 : Delegationsordförandekonferensen
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Budgetutskottet
 • 31.01.2007 / 23.10.2007 : Budgetutskottet
 • 15.03.2007 / 11.04.2007 : Delegationen för förbindelserna med Indien
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Delegationsordförandekonferensen
 • 24.10.2007 / 13.07.2009 : Utskottet för rättsliga frågor
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 14.07.2014 / 15.10.2014 : Delegationen för förbindelserna med Indien
 • 14.07.2014 ... : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 18.01.2016 / 02.08.2016 : Särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 14.03.2018 ... : Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt

Suppleant

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 14.10.2004 / 08.06.2005 : Tillfälligt utskott för politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 16.07.2014 ... : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)
 • 25.02.2015 / 30.11.2015 : Särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt
 • 22.05.2015 ... : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 02.12.2015 / 14.01.2016 : Särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2)
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : Undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt
 • 19.01.2017 ... : Utskottet för utrikesfrågor

Sagt och gjort i kammaren, 6:e valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

122

Röstförklaringar

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

A6-0274/2009 - BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser

Röstförklaringar

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0259/2009 - BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

Röstförklaringar

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0258/2009 - BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av direktiv 86/613/EEG

Röstförklaringar

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0261/2009 - BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet

Röstförklaringar

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0185/2009 - BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning

Röstförklaringar

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0118/2009 - BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om handel med sälprodukter

Röstförklaringar

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0240/2009 - BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

Röstförklaringar

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0266/2009 - BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(14)

Skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (debatt)

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(17)

Betänkanden i egenskap av föredragande

3

Yttranden i egenskap av föredragande

7

YTTRANDE över ett europeiskt initiativ för mikrokrediter för att främja tillväxt och sysselsättning

JURI
16-12-2008 JURI_AD(2008)415045

YTTRANDE över Initiativ från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland inför antagandet av rådets rambeslut om verkställighet av utevarodomar och om ändring av rambeslut 2002/584 RIF om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna, rambeslut 2005/214/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff; rambeslut 2006/783/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och rambeslut 2008/.../RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa domar i Europeiska unionen

JURI
20-05-2008 JURI_AD(2008)404601

YTTRANDE om vitboken om idrott

JURI
27-03-2008 JURI_AD(2008)400484

YTTRANDE över grönboken om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och näraliggande politikområden

ITRE
25-01-2008 ITRE_AD(2008)396745

YTTRANDE om kulturindustrin i Europa

ITRE
27-11-2007 ITRE_AD(2007)394129

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007

ITRE
12-09-2006 ITRE_AD(2006)376300

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av programmet ”Medborgare för Europa” för åren 2007–2013 i syfte att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap

BUDG
03-02-2006 BUDG_AD(2006)367755

Förslag till resolutioner

19

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Pakistan

11-07-2007 RC-B6-0279/2007

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Bangladesh

15-11-2006 RC-B6-0595/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Bangladesh

14-11-2006 B6-0601/2006

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Sri Lanka

06-09-2006 RC-B6-0471/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Sri Lanka

05-09-2006 B6-0492/2006

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Nepal

17-05-2006 RC-B6-0282/2006

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Sri Lanka

17-05-2006 RC-B6-0281/2006

Skriftliga förklaringar

3

Skriftlig förklaring om erkännande av hakkorsets religiösa betydelse

21-02-2005 P6_DCL(2005)0009 Bortfaller

Detaljer

Robert EVANS , Neena GILL

Ingiven : 21-02-2005
Frist : 21-05-2005
Antal undertecknare : 18 - 21-05-2005

Skriftlig förklaring om Europaparlamentets reaktion på den asiatiska tsunamikatastrofen

10-01-2005 P6_DCL(2005)0001 Bortfaller

Detaljer

Claude MORAES , Neena GILL , Jo LEINEN , Hartmut NASSAUER , Jan MULDER

Ingiven : 10-01-2005
Frist : 10-04-2005
Antal undertecknare : 112 - 10-04-2005

Skriftlig förklaring om högtidlighållande av den tjugonde årsdagen av Bhopal-katastrofen

26-11-2004 P6_DCL(2004)0051 Bortfaller

Detaljer

Robert EVANS , Neena GILL , Gérard ONESTA , Thomas MANN , Gérard DEPREZ

Ingiven : 26-11-2004
Frist : 26-02-2005
Antal undertecknare : 72 - 26-02-2005

Parlamentsfrågor

15

Skydd av tigern

02-12-2008 H-0964/2008 Kommissionen

Den gemensamma jordbrukspolitiken och stigande matpriser

24-06-2008 H-0517/2008 Rådet

Migrerande säsongsarbetare

24-06-2008 H-0516/2008 Kommissionen

Ökad förekomst av hepatit B i Europa

10-06-2008 E-3523/2008 Kommissionen

Insatser för att förhindra övergrepp mot och försummelse av äldre

10-06-2008 E-3522/2008 Kommissionen

Ökat deltagande i Europaparlamentsvalet 2009

03-06-2008 E-3330/2008 Kommissionen

Förhindra utrotning av tigern

03-06-2008 H-0395/2008 Kommissionen

Utrotningshotade tigrar

27-11-2007 H-0958/2007 Kommissionen

Brandsäkerhet på hotell

12-10-2007 O-0066/2007 Kommissionen

Främjande av respekten för djurs välbefinnande i andra länder

08-06-2006 P-2670/2006 Kommissionen

Sagt och gjort i kammaren, 5:e valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

52

Omröstning (fortsättning)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

Digitalt innehåll i Europa

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(19)

Omröstning

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

Omröstning (2)

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

Inrättande av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet

18-11-2003 P5_CRE(2003)11-18(9)

Transeuropeiska nät

17-11-2003 P5_CRE(2003)11-17(8)

Föredragningslista

05-11-2003 P5_CRE(2003)11-05(3)

Omröstning

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

Omröstning (2)

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

Betänkanden i egenskap av föredragande

9

Betänkande om parlamentets beräknade inkomster och utgifter för budgetåret 2004 - budgetutskottet

BUDG
30-04-2003 A5-0140/2003

Betänkande om förslaget till rådets beslut om antagande av ett flerårigt gemenskapsprogram för stimulans av utvecklingen och utnyttjandet av europeiskt digitalt innehåll i de globala näten samt för främjande av den språkliga mångfalden i informationssamhället (Förstärkt Hugesförfarande) - utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi

ITRE
07-12-2000 A5-0390/2000

Förslag till resolutioner

5

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om läget i Nepal

23-10-2002 RC-B5-0547/2002

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Kalimantan

14-03-2001 RC-B5-0187/2001

  Proposition de résolution Sur la situation au Kalimantan (partie indonésienne de l'île de Bornéo)

12-03-2001 B5-0187/2001

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om jordbävningen i Indien

14-02-2001 RC-B5-0112/2001

  Proposition de résolution sur le tremblement de terre en Inde

12-02-2001 B5-0112/2001

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Skriftliga förklaringar

1

Skriftlig förklaring om religiösa rättigheter och friheter i Frankrike och Europeiska unionen

20-02-2004 P5_DCL(2004)0014 Bortfaller

Detaljer

Robert EVANS , Alima BOUMEDIENE-THIERY , Neena GILL , Olle SCHMIDT

Ingiven : 20-02-2004
Frist : 06-05-2004
Antal undertecknare : 50 - 06-05-2004

Parlamentsfrågor

8

STOA:s beslut att inte offentliggöra rapporten om oätliga ämnen i livsmedelsförpackningar

19-02-2004 O-0014/2004 Kommissionen

Arbetet inom Europeiska gruppen för etik

25-04-2002 H-0331/2002 Kommissionen

Avskaffande av skatteparadis och skatt pÕ valutatransaktioner

24-10-2001 O-0098/2001 Rådet

Homosexuellas rättigheter vid EU:s institutioner

12-10-2001 O-0086/2001 Kommissionen

Social utslagning

27-07-2000 H-0705/2000 Kommissionen

Gemensamma forskningscentret

06-06-2000 P-1908/2000 Kommissionen

Genomförande av det femte ramprogrammet

30-05-2000 H-0507/2000 Kommissionen

Upprättande av en uppförandekodex för europeiska multinationella företag

23-09-1999 H-0533/1999 Kommissionen

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels