Nirj DEVA
 • Nirj
  DEVA
 • Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Ledamot
 • Förenade kungariket Conservative Party
 • Född: 11 maj 1948, Colombo (Sri Lanka)

Inlägg under plenarsammanträden

19

Fredsutsikterna för Koreahalvön mot bakgrund av den senaste tidens utveckling (debatt)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(17)

Arbetsplan

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Arbetsplan (2)

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Arbetsplan (3)

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Situationen i Nordkorea (debatt)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(13)

Situationen i Nordkorea (debatt) (2)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(13)

Europeiska unionens allmänna budget för 2017 – alla avsnitt (debatt)

25-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-25(13)

Uppföljning och lägesbeskrivning av Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling (debatt)

10-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-10(14)

Den privata sektorn och utveckling (kortfattad redogörelse)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(5)

Betänkanden i egenskap av föredragande

1

BETÄNKANDE om den privata sektorn och utveckling

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

8

Yttranden i egenskap av föredragande

5

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför unionen

DEVE
31-03-2017 DEVE_AD(2017)599683

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land

DEVE
24-03-2017 DEVE_AD(2017)599689

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017

DEVE
06-09-2016 DEVE_AD(2016)585713

YTTRANDE över ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557346

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557075

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

32

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna

DEVE
21-02-2018 DEVE_AD(2018)615505

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna

DEVE
20-02-2018 DEVE_AD(2018)615384

YTTRANDE över nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020

DEVE
31-01-2018 DEVE_AD(2018)612385

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning)

DEVE
24-10-2017 DEVE_AD(2017)609284

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser

DEVE
13-10-2017 DEVE_AD(2017)608037

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018

DEVE
27-09-2017 DEVE_AD(2017)609383

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 230/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred

DEVE
05-07-2017 DEVE_AD(2017)601264

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen

DEVE
03-05-2017 DEVE_AD(2017)599579

YTTRANDE över palmolja och avverkning av regnskogar

DEVE
02-03-2017 DEVE_AD(2017)594062

YTTRANDE över statslöshet i Syd- och Sydostasien

DEVE
31-01-2017 DEVE_AD(2017)593897

Institutionella förslag till resolution

8

Förslag till resolution om uppföljningen och översynen av Agenda 2030

09-05-2016 B8-0583/2016

Gemensamt förslag till resolution om den humanitära situationen i Sydsudan

10-11-2014 RC-B8-0213/2014

Förslag till resolution om den humanitära situationen i Sydsudan

05-11-2014 B8-0214/2014

Gemensamt förslag till resolution om EU:s reaktion på utbrottet av ebola

17-09-2014 RC-B8-0107/2014

Gemensamt förslag till resolution om människorättskränkningar i Bangladesh

17-09-2014 RC-B8-0097/2014/ändr. 1

Förslag till resolution om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola

16-09-2014 B8-0107/2014

Skriftliga förklaringar

2

Skriftlig förklaring om hantering av de problem som framgår av världshungerindexet

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Bortfaller

Detaljer

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Ingiven : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal undertecknare : 61 - 25-05-2016

Skriftlig förklaring om fortsatt EU-stöd till åtgärder för att utrota polio

09-03-2015 P8_DCL(2015)0008 Godkänd av en majoritet

Detaljer

Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER

Ingiven : 09-03-2015
Frist : 09-06-2015
Datum för antagande : 09-06-2015
Förteckningen över ledamöter som har undertecknat förklaringen offentliggörs i bilaga 01 till protokollet av den 11-06-2015
Antal undertecknare : 404 - 10-06-2015

Skriftliga frågor

4

  Glyphosate / British Agriculture

05-09-2017 P-005517/2017 Kommissionen

  Future of ACP countries' banana production

08-02-2017 E-000884/2017 Kommissionen

  Scope of EU development instruments as regards middle-income countries

19-09-2014 E-007021/2014 Kommissionen

  VP/HR - The reopening of the EU-DPRK Human Rights Dialogue

17-09-2014 E-006955/2014 Kommissionen

Muntliga frågor

1

Kommissionens svar på skriftliga frågor

05-05-2015 O-000046/2015 Kommissionen

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M019
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M019
  1047 Brussels