• Eduard   KUKAN  

Eduard KUKAN : Yttranden i egenskap av föredragande - 8:e valperioden 

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering  
- AFET_AD(2018)628605 -  
-
AFET 
YTTRANDE över genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram  
- EMPL_AD(2018)623700 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför unionen  
- AFET_AD(2017)595732 -  
-
AFET 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land  
- AFET_AD(2017)595733 -  
-
AFET 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument mellan medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet och om upphävande av beslut nr 994/2012/EU  
- AFET_AD(2016)582061 -  
-
AFET