Eduard KUKAN : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana (Slovakien)

Ordförande 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro och Kosovo

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegationen för förbindelserna med Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro och Kosovo
 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationsordförandekonferensen
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Underutskottet för mänskliga rättigheter

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för utveckling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för utveckling

all-activities 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om skydd för konsumenter av finansiella tjänster mot ocker  
- P7_DCL(2013)0017 - Bortfaller  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Richard FALBR , Libor ROUČEK , Claude MORAES , Thijs BERMAN , Eduard KUKAN , Zuzana ROITHOVÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Sergej KOZLÍK , Bart STAES  
Ingiven : 07-10-2013
Frist : 07-01-2014
Antal undertecknare : 78 - 08-01-2014
Skriftlig förklaring om faran med nationalism, anti-semitism och andra former av etnisk tolerans bland rörelser som är motståndare till det europeiska projektet  
- P7_DCL(2013)0015 - Bortfaller  
Boris ZALA , Elmar BROK , Rebecca HARMS , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Eduard KUKAN , Olga SEHNALOVÁ , Marek SIWIEC , Hannu TAKKULA , Indrek TARAND , Sir Graham WATSON , Cecilia WIKSTRÖM  
Ingiven : 07-10-2013
Frist : 07-01-2014
Antal undertecknare : 150 - 08-01-2014

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen