Eduard KUKAN : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 14-11-2016 : Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana (Slovakien)
 • 15-11-2016 / 01-07-2019 : Independent (Slovakien)

Ordförande 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Underutskottet för säkerhet och försvar
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationsordförandekonferensen
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Underutskottet för säkerhet och försvar

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Albanien
 • 11-03-2015 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering  
- AFET_AD(2018)628605 -  
-
AFET 
YTTRANDE över genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram  
- EMPL_AD(2018)623700 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför unionen  
- AFET_AD(2017)595732 -  
-
AFET 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2017  
- EMPL_AD(2019)629756 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) för budgetåret 2017  
- EMPL_AD(2019)629762 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2017  
- EMPL_AD(2019)629763 -  
-
EMPL 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Större interpellationer 
Större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 139, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om skillnader i fråga om sammansättning och kvalitet hos produkter som säljs på den östliga respektive västliga marknaden i EU  
- P8_DCL(2016)0053 - Bortfaller  
Professor Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Ingiven : 09-05-2016
Frist : 09-08-2016
Antal undertecknare : 141 - 28-07-2016
Skriftlig förklaring om förnyelse av kommissionens rekommendationer från 2001 om högsta tillåtna alkoholhalt i blodet för förare av motorfordon  
- P8_DCL(2015)0041 - Bortfaller  
Patricija ŠULIN , Professor Dubravka ŠUICA , Siegfried MUREŞAN , Martina DLABAJOVÁ , Nicola CAPUTO , Wim van de CAMP , Esther de LANGE , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nuno MELO , Claudia ȚAPARDEL , Fabio Massimo CASTALDO , Petri SARVAMAA , Eduard KUKAN , Csaba SÓGOR  
Ingiven : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal undertecknare : 64 - 08-12-2015
Skriftlig förklaring om fastställande av maximala gränsvärden för rusframkallande ämnen hos förare av motorfordon  
- P8_DCL(2015)0040 - Bortfaller  
Patricija ŠULIN , Professor Dubravka ŠUICA , Siegfried MUREŞAN , Kinga GÁL , Nicola CAPUTO , Wim van de CAMP , Esther de LANGE , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nuno MELO , Claudia ȚAPARDEL , Fabio Massimo CASTALDO , Petri SARVAMAA , Eduard KUKAN , Csaba SÓGOR  
Ingiven : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal undertecknare : 65 - 08-12-2015

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen