Anna Maria CORAZZA BILDT : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Moderaterna (Sverige)

Vice ordförande 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Ukraina
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Särskilda utskottet för terrorismfrågor

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser  
- FEMM_AD(2016)578529 -  
-
FEMM 
YTTRANDE över situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU  
- FEMM_AD(2015)560730 -  
-
FEMM 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Läget avseende debatten om Europas framtid (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) EN  
 

In the report on the state of the debate on the future of Europe, I strongly support as much as possible moving towards qualified majority voting in the Council to avoid important initiatives getting blocked there. However, I voted against the Spitzenkandidat process to elect the president of the Commission. The current process of lifting forward one candidate per political group politicises the election process for this role without a legal basis in the Treaties. The president of the Commission should be put forward by the Member States and not by political groups. Furthermore, I do not support the principle of differentiated integration, although I understand it is a political reality that we have to deal with. One way forward is to focus on what we can do better together at EU level. Promise less and deliver more on key issues.

Genomförandet av fördragets bestämmelser avseende parlamentets befogenheter att utöva politisk kontroll över kommissionen (A8-0033/2019 - Mercedes Bresso) EN  
 

. ‒ I fully support Parliament’s power of scrutiny and oversight over the Commission’s work. However, I voted against the Spitzenkandidaten process to elect the President of the Commission. The current process of putting forward one candidate per political group is politicising the election of this role without a legal base in the Treaties. The President of the Commission should be put forward by the Member States and not by political groups.

Inrättande av programmet för rättigheter och värden (A8-0468/2018 - Bodil Valero) EN  
 

I voted in favour of the EU Rights and Values programme that will give the possibility to continue funding of projects to prevent and combat violence against women and children, to increase citizens’ participation and will facilitate civil society in promoting fundamental rights, democracy and the rule of law. In times where populists and extreme forces are growing in Europe, I am proud that the European Parliament today took a strong stand to defend civil society, fundamental rights and the rule of law. I don’t support however the increase of the budget for this programme and hope that in the future negotiations with the Council, our institutions will reach an agreement based on a more realistic budget.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Individuella förslag till resolution  
Varje ledamot får inge ett resolutionsförslag i ett ämne som hör till EU:s verksamhetsområde. Tillåtliga förslag hänvisas till det ansvariga utskottet, som ska avgöra vilket förfarande som ska tillämpas. Artikel 143

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om EU:s anslutning till Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter  
- P8_DCL(2016)0135 - Bortfaller  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Ingiven : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal undertecknare : 120 - 13-03-2017
Skriftlig förklaring om att bekämpa nätmobbning och spridning av hämndporr  
- P8_DCL(2016)0123 - Bortfaller  
Roberta METSOLA , Mairead McGUINNESS , Afzal KHAN , Eva KAILI , Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Caterina CHINNICI , Martina DLABAJOVÁ , Kostas CHRYSOGONOS , Giovanni LA VIA , Seán KELLY , Anna Maria CORAZZA BILDT  
Ingiven : 21-11-2016
Frist : 21-02-2017
Antal undertecknare : 73 - 22-02-2017
Skriftlig förklaring om skydd av barn till fängslade föräldrar  
- P8_DCL(2016)0084 - Bortfaller  
Patrizia TOIA , Sergio Gaetano COFFERATI , Caterina CHINNICI , Silvia COSTA , Anna Maria CORAZZA BILDT , Luigi MORGANO , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Nathalie GRIESBECK , Marian HARKIN , Jean LAMBERT  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 276 - 13-12-2016

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen