Alf SVENSSON : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Kristdemokraterna (Sverige)

Vice ordförande 

  • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika

Ledamot 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för utveckling
  • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för utveckling

Suppleant 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för utrikesfrågor
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Israel
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för utrikesfrågor

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 194 och 162.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 52a

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 53, artikel 54, bilaga V

YTTRANDE över handels- och investeringsdriven tillväxt för utvecklingsländer  
- DEVE_AD(2013)500536 -  
-
DEVE 
YTTRANDE över översynen av EU:s strategi för mänskliga rättigheter  
- DEVE_AD(2012)492637 -  
-
DEVE 
YTTRANDE över förslaget till betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om metoder för det eventuella inrättandet av ett europeiskt initiativ för demokrati  
- DEVE_AD(2012)476002 -  
-
DEVE 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 205a

YTTRANDE över givarsamordning på EU-nivå av utvecklingsbistånd  
- AFET_AD(2013)516945 -  
-
AFET 
YTTRANDE över situationen för underåriga utan medföljande vuxen  
- DEVE_AD(2013)506072 -  
-
DEVE 
YTTRANDE över företagens sociala ansvar: ett ansvarstagande, transparent och ansvarsfullt affärstänkande och en hållbar tillväxt  
- DEVE_AD(2012)498153 -  
-
DEVE 

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen