Jan Philipp ALBRECHT : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 02-07-2018 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 02-07-2018 : Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)

Vice ordförande 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 23-01-2017 / 02-07-2018 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 14-07-2014 / 02-07-2018 : Delegationen för förbindelserna med Israel
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 12-09-2017 / 02-07-2018 : Särskilda utskottet för terrorismfrågor

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 14-07-2014 / 02-07-2018 : Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland
 • 19-01-2017 / 02-07-2018 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över rekommendationerna till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster (TiSA)  
- LIBE_AD(2015)567479 -  
-
LIBE 
YTTRANDE över rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)  
- LIBE_AD(2015)546558 -  
-
LIBE 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Enisa, ”EU:s cybersäkerhetsbyrå”, och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013 och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik (”cybersäkerhetsakten”)  
- IMCO_AD(2018)616831 -  
-
IMCO 
YTTRANDE över en europeisk strategi för samverkande intelligenta transportsystem  
- LIBE_AD(2018)612195 -  
-
LIBE 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden  
- LIBE_AD(2017)604830 -  
-
LIBE 

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Förklaring om ledamöternas närvaro till följd av en inbjudan till evenemang som anordnas av en tredje part