François ALFONSI : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partitu di a Nazione Corsa (Frankrike)

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för regional utveckling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för regional utveckling

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budgetutskottet
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Särskilda utskottet för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budgetutskottet
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för kultur och utbildning

all-activities 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 52a

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 53, artikel 54, bilaga V

YTTRANDE om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av protokollet mellan Europeiska unionen och Unionen Komorerna om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de båda parterna  
- BUDG_AD(2014)526320 -  
-
BUDG 
YTTRANDE Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna  
- BUDG_AD(2014)526285 -  
-
BUDG 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012  
- REGI_AD(2014)524757 -  
-
REGI 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 205a

YTTRANDE över förhandlingar om den fleråriga budgetramen 2014–2020 lärdomar och fortsatt utveckling  
- REGI_AD(2014)528070 -  
-
REGI 
YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt III − kommissionen och genomförandeorganen  
- REGI_AD(2014)524560 -  
-
REGI 
YTTRANDE över användningen av regionala märkesprodukter: en utveckling mot bästa praxis i landsbygdsekonomier  
- REGI_AD(2013)516946 -  
-
REGI 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 133

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  
- P7_DCL(2014)0008 - Bortfaller  
Iñaki IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ , Marisa MATIAS , Antolín SÁNCHEZ PRESEDO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Mark DEMESMAEKER , Jill EVANS , François ALFONSI , Martina ANDERSON , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Nikos CHRYSOGELOS  
Ingiven : 16-01-2014
Frist : 16-04-2014
Antal undertecknare : 142 - 17-04-2014
Skriftlig förklaring om bekämpning av den höga förekomsten av icke-överförbara sjukdomar bland öbefolkningar  
- P7_DCL(2014)0002 - Bortfaller  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Antonyia PARVANOVA  
Ingiven : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal undertecknare : 61 - 14-04-2014
Skriftlig förklaring om regionala strategier för förnybar energi på EU:s öar  
- P7_DCL(2013)0020 - Bortfaller  
Nuno TEIXEIRA , Maurice PONGA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Patrice TIROLIEN , Younous OMARJEE , François ALFONSI , Seán KELLY , Gabriel MATO , Giommaria UGGIAS  
Ingiven : 21-10-2013
Frist : 21-01-2014
Antal undertecknare : 62 - 21-01-2014

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen