François ALFONSI

Politiska grupper

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partitu di a Nazione Corsa (Frankrike)

Ledamot

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för regional utveckling
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för regional utveckling

Suppleant

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Budgetutskottet
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Särskilda utskottet för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Budgetutskottet
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för kultur och utbildning

Sagt och gjort i kammaren – sjunde valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

31

Återuppbyggnad och demokratisering av Mali (debatt)

12-06-2013 P7_CRE-REV(2013)06-12(19)

Förberedelser inför Europeiska rådets möte (den 7-8 februari 2013) (debatt)

06-02-2013 P7_CRE-REV(2013)02-06(4)

Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)

04-02-2013 P7_CRE-REV(2013)02-04(22)

Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)

19-11-2012 P7_CRE-REV(2012)11-19(20)

Betänkanden i egenskap av föredragande

2

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

7

Yttranden i egenskap av föredragande

21

YTTRANDE om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av protokollet mellan Europeiska unionen och Unionen Komorerna om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de båda parterna

BUDG
04-03-2014 BUDG_AD(2014)526320

YTTRANDE Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna

BUDG
04-03-2014 BUDG_AD(2014)526285

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012

REGI
23-01-2014 REGI_AD(2014)524757

YTTRANDE över förslaget till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i det gällande avtalet om fiskepartnerskap mellan de båda parterna

BUDG
18-11-2013 BUDG_AD(2013)519789

YTTRANDE över förslaget till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gabon

BUDG
15-11-2013 BUDG_AD(2013)516780

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna

BUDG
05-09-2013 BUDG_AD(2013)510671

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Madagaskar om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna

BUDG
06-03-2013 BUDG_AD(2013)500770

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien under en period av två år

BUDG
05-03-2013 BUDG_AD(2013)500767

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius

BUDG
25-02-2013 BUDG_AD(2013)504061

YTTRANDE över förslaget till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Kiribati om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning enligt partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Kiribati, å andra sidan

BUDG
23-01-2013 BUDG_AD(2013)500769

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

22

YTTRANDE över förhandlingar om den fleråriga budgetramen 2014–2020 lärdomar och fortsatt utveckling

REGI
05-03-2014 REGI_AD(2014)528070

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt III − kommissionen och genomförandeorganen

REGI
12-02-2014 REGI_AD(2014)524560

YTTRANDE över användningen av regionala märkesprodukter: en utveckling mot bästa praxis i landsbygdsekonomier

REGI
16-10-2013 REGI_AD(2013)516946

YTTRANDE om utkastet till rådets förordning om den fleråriga budgetramen för 2014–2020

REGI
02-10-2013 REGI_AD(2013)519472

YTTRANDE över den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: genomförande av 2013 års prioriteringar

REGI
26-09-2013 REGI_AD(2013)514705

YTTRANDE över att främja de europeiska kulturella och kreativa sektorerna som källor till ekonomisk tillväxt och sysselsättning

REGI
04-06-2013 REGI_AD(2013)508179

YTTRANDE över Budget 2014 – mandat för trepartsmötet

REGI
04-06-2013 REGI_AD(2013)508173

YTTRANDE över politisk planering framöver och långsiktiga tendenser: budgetkonsekvenser för kapacitetsuppbyggnad

REGI
24-04-2013 REGI_AD(2013)506192

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn

CULT
06-09-2012 CULT_AD(2012)487928

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen

REGI
12-06-2012 REGI_AD(2012)487681

Förslag till resolutioner

25

Förslag till resolution om konflikten i Gazaremsan

20-11-2012 B7-0526/2012

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Mali

18-04-2012 RC-B7-0201/2012

Förslag till resolution om situationen i Mali

17-04-2012 B7-0201/2012

Gemensamt förslag till resolution om Tunisien: fallet Zacharia Bouguira

14-12-2011 RC-B7-0712/2011

Skriftliga förklaringar

4

Skriftlig förklaring om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

16-01-2014 P7_DCL(2014)0008 Bortfaller

Detaljer

Iñaki IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ , Marisa MATIAS , Antolín SÁNCHEZ PRESEDO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Mark DEMESMAEKER , Jill EVANS , François ALFONSI , Martina ANDERSON , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Nikos CHRYSOGELOS

Ingiven : 16-01-2014
Frist : 16-04-2014
Antal undertecknare : 142 - 17-04-2014

Skriftlig förklaring om bekämpning av den höga förekomsten av icke-överförbara sjukdomar bland öbefolkningar

13-01-2014 P7_DCL(2014)0002 Bortfaller

Detaljer

Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Antonyia PARVANOVA

Ingiven : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal undertecknare : 61 - 14-04-2014

Skriftlig förklaring om regionala strategier för förnybar energi på EU:s öar

21-10-2013 P7_DCL(2013)0020 Bortfaller

Detaljer

Nuno TEIXEIRA , Maurice PONGA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Patrice TIROLIEN , Younous OMARJEE , François ALFONSI , Seán KELLY , Gabriel MATO , Giommaria UGGIAS

Ingiven : 21-10-2013
Frist : 21-01-2014
Antal undertecknare : 62 - 21-01-2014

Skriftlig förklaring om skydd av vatten som en kollektiv tillgång

10-11-2010 P7_DCL(2010)0086 Bortfaller

Detaljer

Giommaria UGGIAS , François ALFONSI , Véronique DE KEYSER , João FERREIRA , Niccolò RINALDI

Ingiven : 10-11-2010
Frist : 17-02-2011
Antal undertecknare : 226 - 17-02-2011

Parlamentsfrågor

41

  Rights of the Turkish minority in Western Thrace, Greece

19-03-2014 E-003234/2014 Kommissionen

Skydd för traditionella nationella och språkliga minoriteter i Europa samt deras språk

09-01-2014 O-000008/2014 Kommissionen

  Combating the dumping of oil in the Mediterranean Sea

05-09-2013 E-009926/2013 Kommissionen

  Funding for the Lyon-Turin high-speed rail link project

29-05-2013 E-005988/2013 Kommissionen

  EU policy and state aid for the French film industry

24-04-2013 P-004572/2013 Kommissionen

Stöd till LIET INTERNATIONAL-festivalen från kommissionen

15-04-2013 E-004256/2013 Kommissionen

  VP/HR - Rights of Palestinian prisoners

08-04-2013 E-003929/2013 Kommissionen

  Fisheries agreement with Mauritania

05-03-2013 E-002522/2013 Kommissionen

  Implementation of the Adriatic-Ionian strategy

28-02-2013 E-002412/2013 Kommissionen

  Transport services to islands and compensation in the event of disruptions to those services

10-01-2013 E-000209/2013 Kommissionen

Förklaringar (7:e valperioden)

Förklaring om ekonomiska intressen