Gerald HÄFNER

Politiska grupper

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)

Vice ordförande

  • 17.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön

Ledamot

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för rättsliga frågor
  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för konstitutionella frågor
  • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för rättsliga frågor
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för konstitutionella frågor

Suppleant

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för framställningar
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och EU-Georgien
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för framställningar

Sagt och gjort i kammaren – sjunde valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

65

Situationen i Nordkorea

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(13.3)

Vilka lärdomar kan vi dra av första världskriget? (debatt)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(4)

Europaparlamentets undersökningsrätt (A7-0352/2011 - David Martin)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.1)

Interinstitutionella avtalet om öppenhetsregistret (debatt)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(20)

Konstitutionella problem med ett styre på flera nivåer i Europeiska unionen (debatt)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(8)

Lokalisering av sätena för Europeiska unionens institutioner (debatt)

19-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-19(15)

Betänkanden i egenskap av föredragande

3

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

33

BETÄNKANDE om ändring av det interinstitutionella avtalet om öppenhetsregistret

AFCO
31-03-2014 A7-0258/2014

BETÄNKANDE om förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten

AFCO
27-03-2014 A7-0255/2014

BETÄNKANDE om ändring av artikel 90 i Europaparlamentets arbetsordning avseende internationella avtal

AFCO
26-03-2014 A7-0253/2014

BETÄNKANDE om ändring av parlamentets arbetsordning för att möjliggöra elektroniska signaturer

AFCO
18-03-2014 A7-0175/2014

BETÄNKANDE om ändring av Europaparlamentets arbetsordning med avseende på parlamentsfrågor

AFCO
18-02-2014 A7-0123/2014

BETÄNKANDE om genomförandet av Lissabonfördraget med avseende på Europaparlamentet

AFCO
17-02-2014 A7-0120/2014

BETÄNKANDE om konstitutionella problem med flernivåstyrning i Europeiska unionen

AFCO
15-11-2013 A7-0372/2013

Yttranden i egenskap av föredragande

3

YTTRANDE över förslaget till rådets förordning om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020

AFCO
15-10-2012 AFCO_AD(2012)492702

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europaåret för medborgarna (2013)

AFCO
21-03-2012 AFCO_AD(2012)480795

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om medborgarinitiativet

PETI
25-11-2010 PETI_AD(2010)450890

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

34

YTTRANDE över förhandlingar om den fleråriga budgetramen 2014–2020: lärdomar och fortsatt utveckling

AFCO
12-03-2014 AFCO_AD(2014)528017

YTTRANDE över utredningsrapporten om trojkans (ECB, kommissionen och IMF) roll och verksamhet med avseende på programländer i euroområdet

AFCO
11-02-2014 AFCO_AD(2014)526301

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond

AFCO
12-12-2013 AFCO_AD(2013)519819

YTTRANDE över den tjugonionde årsrapporten om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2011)

AFCO
26-11-2013 AFCO_AD(2013)521726

YTTRANDE över EU-lagstiftningens ändamålsenlighet, subsidiaritet och proportionalitet – 19:e rapporten om bättre lagstiftning avseende 2011

AFCO
17-10-2013 AFCO_AD(2013)514776

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens organ för samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning (Europol) om upphävande av beslut 2009/371/RIF och 2005/681/RIF

AFCO
15-10-2013 AFCO_AD(2013)513290

YTTRANDE över lokalisering av säten för Europeiska unionens institutioner

PETI
23-09-2013 PETI_AD(2013)510780

YTTRANDE över Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 – alla avsnitt

AFCO
04-09-2013 AFCO_AD(2013)514868

YTTRANDE över politisk planering framöver och långsiktiga tendenser: budgetkonsekvenser för kapacitetsuppbyggnad

AFCO
09-07-2013 AFCO_AD(2013)513165

YTTRANDE över Budget 2014 – mandat för trepartsmötet

AFCO
28-05-2013 AFCO_AD(2013)508185

Förslag till resolutioner

38

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea)

16-04-2014 RC-B7-0388/2014

  Motion for a resolution on North Korea (Democratic People's Republic of Korea - DPRK)

14-04-2014 B7-0414/2014

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Thailand

05-02-2014 RC-B7-0122/2014

Gemensamt förslag till resolution om Vietnam, särskilt yttrandefriheten

17-04-2013 RC-B7-0166/2013

  Motion for a resolution on Vietnam

15-04-2013 B7-0166/2013

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Förslag till resolution om kärnvapenhot och mänskliga rättigheter i Nordkorea

11-03-2013 B7-0138/2013

Gemensamt förslag till resolution om situationen för nordkoreanska flyktingar

23-05-2012 RC-B7-0241/2012

  Motion for a resolution on North Korean refugees

21-05-2012 B7-0260/2012

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Parlamentsfrågor

6

Förklaringar (7:e valperioden)

Förklaring om ekonomiska intressen

Förklaring om ledamöternas närvaro till följd av en inbjudan till evenemang som anordnas av en tredje part