Joachim ZELLER : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Tyskland)

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för regional utveckling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för regional utveckling

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för transport och turism
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Kazakstan, EU-Kirgizistan och EU-Uzbekistan samt för förbindelserna med Tadzjikistan, Turkmenistan och Mongoliet
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Särskilda utskottet för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013
 • 19-01-2012 / 08-02-2012 : Utskottet för transport och turism
 • 09-02-2012 / 08-07-2013 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 25-04-2012 / 30-06-2014 : Underutskottet för säkerhet och försvar
 • 09-07-2013 / 30-06-2014 : Budgetkontrollutskottet

all-activities 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över långsiktig finansiering av den europeiska ekonomin  
- REGI_AD(2013)522948 -  
-
REGI 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde vad avser öppnandet av marknaden för inhemsk persontrafik på järnväg och om styrningen av järnvägsinfrastrukturen  
- REGI_AD(2013)514715 -  
-
REGI 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt grannskapsinstrument  
- REGI_AD(2012)487921 -  
-
REGI 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över politisk planering framöver och långsiktiga tendenser: budgetkonsekvenser för kapacitetsuppbyggnad  
- REGI_AD(2013)506192 -  
-
REGI 
YTTRANDE över subventionerat boende i Europeiska unionen  
- REGI_AD(2013)504250 -  
-
REGI 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om att utse den 30 maj till Europadagen för familjehem  
- P7_DCL(2010)0010 - Bortfaller  
Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Barbara MATERA , Joachim ZELLER , Artur ZASADA , Wojciech Michał OLEJNICZAK  
Ingiven : 24-02-2010
Frist : 17-06-2010
Antal undertecknare : 125 - 17-06-2010

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen