Jarosław KALINOWSKI : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Polskie Stronnictwo Ludowe (Polen)

Ledamot 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Suppleant 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) PL  
 

Prawo powinno wychodzić naprzeciw realnym potrzebom obywateli i podążać za duchem czasu, zamiast trzymać się nieaktualnych koncepcji, które tylko uprzykrzają im życie. Jak wynika z badań, obecne regulacje dotyczące sezonowych zmian czasu są dla Europejczyków bardzo uciążliwe. Według konsultacji publicznych przeprowadzonych przez Komisję Europejską latem 2018 r. przytłaczająca liczba obywateli Unii Europejskiej pragnie odejścia od tej przestarzałej praktyki. W tych największych w historii Unii konsultacjach w sprawie proponowanych zmian prawa wzięło udział ponad 4 mln obywateli z całej Unii. Już sam ten fakt wskazuje, jakie temat ten wzbudza zainteresowanie i emocje. Wnioski z tych badań płyną jednoznaczne i wskazują na to, co Polskie Stronnictwo Ludowe z rozmów z wyborcami wie już od dawna: przestawianie zegarków z czasu letniego na zimowy i z powrotem w dzisiejszych czasach nie ma już uzasadnienia praktycznego, a wręcz przeciwnie, istnieje tu wiele przeciwskazań – ekonomicznych, logistycznych, społecznych i zdrowotnych. Aż 91% obywateli Polski, którzy wzięli udział w badaniu, wypowiedziało się przeciwko sezonowym zmianom czasu.
Głosuję za proponowaną reformą, ponieważ nie mógłbym zignorować ich głosu, a także dlatego że – jak całe moje ugrupowanie – sam od dawna wierzę w potrzebę jej przeprowadzenia.

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden (A8-0245/2018 - Axel Voss) PL  
 

Mimo że popieram dyrektywę w jej ogólnym kształcie, kategorycznie odrzucam postanowienia art. 13 tego dokumentu. Obciążenie odpowiedzialnością prawną za publikowane treści platform społecznościowych z dużym prawdopodobieństwem spowoduje cenzurowanie określonych materiałów i ograniczy ich publikację. Odbędzie się to ze szkodą nie tylko dla odbiorców, lecz również dla twórców, gdyż doprowadzi do zmniejszenia powierzchni reklamowych na portalach internetowych, co negatywnie wpłynie na zyski nie tylko stron www, ale i autorów treści. Brak precyzji w zapisach art. 13 może zatem zaszkodzić artystom, którym omawiana dyrektywa teoretycznie ma za zadanie pomóc. Nie ulega zarazem wątpliwości, że ograniczanie treści, którymi dzielą się w sieci internauci, w praktyce doprowadzi do ograniczenia dostępu do informacji, a w dzisiejszym zinformatyzowanym świecie ma on kluczowe znaczenie nie tylko dla jednostki, ale i całej idei społeczeństwa obywatelskiego. Nie można pozwolić na taką interpretację zapisów tej dyrektywy.

Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes) PL  
 

. – Unia Europejska wypracowała rozwiązania, które sprawiły, że obecnie unijny proces dopuszczania pestycydów do obrotu jest najbardziej rygorystyczny na świecie. Jednak wciąż należy poszukiwać szans na jego ulepszenie, a przez to zapewnienie naszym konsumentom żywności, która będzie bezpieczna dla zdrowia.
Z drugiej strony wciąż istnieje potrzeba zapewnienia rolnikom możliwości wytwarzania produktów rolnych w perspektywie długoterminowej, a część producentów upatruje swojej szansy w przynajmniej częściowym stosowaniu środków chemicznych. Należy szukać rozwiązań kompromisowych, jednak z naciskiem na bezpieczeństwo i zdrowie obywateli UE, stawiając jednocześnie na innowacje.
Przy poszukiwaniu owych rozwiązań nie możemy natomiast kierować się ideologią, interesem partii czy danego lobby. Jedynym i właściwym kryterium, do którego należy się odnieść, jest nauka. Bez odniesienia się do stanowiska naukowców i środowisk akademickich nie możemy mówić o neutralności i kierowaniu się wyłącznie dobrem konsumentów. Naukowe podejście do autoryzacji pestycydów jest niezbędne. Jako prawodawcy musimy podejmować decyzje dążące do zapewnienia jak największej przejrzystości procesów legislacyjnych, także tych dotyczących pestycydów.
Zarówno Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu, jak i Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności powinny przede wszystkim dbać o zdrowie ponad 500 milionów Europejczyków.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om Alzheimers sjukdom  
- P8_DCL(2015)0057 - Bortfaller  
Dominique BILDE , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Luke Ming FLANAGAN , Ivan JAKOVČIĆ , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Emilian PAVEL , Ruža TOMAŠIĆ , Jarosław KALINOWSKI , Brian HAYES , Romana TOMC , Sophie MONTEL , Enrique CALVET CHAMBON , Rolandas PAKSAS , Cristian-Silviu BUŞOI , Aldo PATRICIELLO , Philippe DE BACKER , Ivan ŠTEFANEC , Filiz HYUSMENOVA , Neoklis SYLIKIOTIS , Mara BIZZOTTO  
Ingiven : 05-10-2015
Frist : 05-01-2016
Antal undertecknare : 122 - 06-01-2016

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Kontakt