Jarosław WAŁĘSA : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Polen)

Ledamot 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Fiskeriutskottet
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för framställningar
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Fiskeriutskottet
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för framställningar

Suppleant 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för internationell handel
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Japan
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för internationell handel

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över den europeiska fiskesektorns situation och framtida perspektiv inom ramen för frihandelsavtalet mellan EU och Thailand  
- INTA_AD(2013)521662 -  
-
INTA 
YTTRANDE över Grönboken ”Från utmaningar till möjligheter: Mot ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation”  
- PECH_AD(2011)464738 -  
-
PECH 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter  
- INTA_AD(2014)524661 -  
-
INTA 
YTTRANDE över lokalisering av säten för Europeiska unionens institutioner  
- PETI_AD(2013)510780 -  
-
PETI 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Rättigheter och medborgarskap 2014–2020  
- PETI_AD(2012)487768 -  
-
PETI 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om utredning av bilkraschen som dödade Oswaldo Payá  
- P7_DCL(2014)0005 - Bortfaller  
Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Ingiven : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal undertecknare : 119 - 14-04-2014
Skriftlig förklaring om religionsfrihet  
- P7_DCL(2012)0030 - Bortfaller  
Erminia MAZZONI , Carlo CASINI , Jarosław WAŁĘSA  
Ingiven : 10-09-2012
Frist : 13-12-2012
Antal undertecknare : 152 - 13-12-2012
Skriftlig förklaring om stöd för Global zero-handlingsplanen för en stegvis och kontrollerad avveckling av världens alla kärnvapen  
- P7_DCL(2012)0026 - Godkänd av en majoritet  
Jarosław WAŁĘSA , Reinhard BÜTIKOFER , Tarja CRONBERG , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Janusz ZEMKE  
Ingiven : 10-09-2012
Frist : 17-01-2013
Datum för antagande : 17-01-2013
Förteckning över undertecknare : P7_PV(2013)02-04(ANN01)
Antal undertecknare : 389 - 17-01-2013

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen