Jarosław WAŁĘSA : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Polen)

Vice ordförande 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Fiskeriutskottet
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Fiskeriutskottet

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Fiskeriutskottet
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för framställningar
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Japan
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Fiskeriutskottet
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för framställningar

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för internationell handel
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för internationell handel

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina  
- INTA_AD(2018)619279 -  
-
INTA 
YTTRANDE över översynen av förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet  
- PETI_AD(2017)606197 -  
-
PETI 
YTTRANDE över Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid i samband med målen för hållbar utveckling till 2030  
- PECH_AD(2017)602837 -  
-
PECH 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004  
- PETI_AD(2018)616648 -  
-
PETI 
YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2016  
- PECH_AD(2018)613422 -  
-
PECH 
YTTRANDE över EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter  
- PECH_AD(2016)585608 -  
-
PECH 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Program för miljö och klimatpolitik (Life) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) PL  
 

Głosowałem za przyjęciem wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE). Zmiana klimatu i degradacja środowiska to poważne globalne problemy, które wywierają coraz większy wpływ na nasze społeczeństwa. Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) jest głównym instrumentem unijnym i jedynym funduszem UE przeznaczonym wyłącznie do realizacji celów środowiskowych i klimatycznych oraz stanowi istotny bodziec do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w UE, w szczególności w odniesieniu do wdrażania dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej oraz zarządzania siecią Natura 2000. Biorąc pod uwagę skalę aktualnych problemów, zwiększenie budżetu tego programu jest jak najbardziej zasadne. Dodatkowo właściwe wdrażanie unijnego prawodawstwa i polityki w dziedzinie środowiska i klimatu – połączone z wymaganymi środkami finansowymi – jest niezbędne do realizacji nadrzędnych celów w zakresie środowiska i klimatu oraz spełnienia międzynarodowych zobowiązań podjętych przez Unię i państwa członkowskie.

En civilskyddsmekanism för unionen (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) PL  
 

Głosowałem za przyjęciem wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.
Na przestrzeni lat Unia stworzyła solidną sieć reagowania na klęski żywiołowe w Europie i na świecie, które znacznie przybierają na rozmiarze, zarówno pod względem częstotliwości występowania, jak i intensywności, i poważnie zagrażają naszemu społeczeństwu, gospodarce i ekosystemowi. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności nie tylko wzmacniania zdolności UE i państw członkowskich do reagowania na klęski i katastrofy przez utworzenie specjalnej rezerwy środków, ale również umacnia spójność z innymi obszarami polityki unijnej.
Niezwykle ważne jest, by UE nadal uczestniczyła w koordynowaniu reakcji na klęski i katastrofy na jej terytorium poprzez rolę w zakresie ochrony ludności. Wiele krajów UE nie dysponuje wystarczającymi środkami, aby samodzielnie radzić sobie ze wszystkimi poważnymi klęskami i katastrofami. Obywatelom zależy na Europie zaangażowanej w ochronę ludności, a UMOL stanowi „wyraźny dowód europejskiej solidarności”.

Minimikrav för återanvändning av vatten (A8-0044/2019 - Simona Bonafè) PL  
 

Głosowałem za sprawozdaniem w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody. Coraz silniejsza globalna rywalizacja o korzystanie z zasobów wodnych to coraz większe zagrożenie dla gospodarki, społeczności i ekosystemów uzależnionych od tych zasobów. Ten ciągły wzrost zapotrzebowania, w połączeniu ze skutkami zmiany klimatu i wynikającym z niej wzrostem średnich temperatur, budzi niepokój, że na coraz większym obszarze wystąpi niedostatek wody.
Pomimo iż kontynent europejski nie leży w strefie suchej, to dostawy wody są dziś przedmiotem troski co najmniej połowy mieszkańców UE. Geografia i klimat Europy sprawiają, że rozkład zasobów wodnych w UE nie jest równomierny, a sytuację pogarsza działalność człowieka. Zjawisko niedostatku wody dotyka co najmniej 11 % mieszkańców Europy i 17 % terytorium UE. Od 1980 r. susz w Europie jest więcej i są one dotkliwsze, a koszty spowodowane przez nie w ciągu ostatnich 30 lat szacuje się na 100 mld EUR. Znalezienie na szczeblu UE odpowiednich rozwiązań pozwalających chronić zasoby wody ma zatem zasadnicze znaczenie dla utrzymania wysokiego poziomu dobrobytu obywateli i ochrony środowiska.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Förklaring om ledamöternas närvaro till följd av en inbjudan till evenemang som anordnas av en tredje part