Pablo ARIAS ECHEVERRÍA : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Popular (Spanien)

Ledamot 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Suppleant 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
  • 29-09-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för framställningar
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för framställningar

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 194 och 162.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 52a

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 205a

YTTRANDE över Mot en integrerad europeisk marknad för kort-, internet och mobilbetalningar  
- IMCO_AD(2012)489574 -  
-
IMCO 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 133

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen