Giovanni LA VIA : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 21-05-2013 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot
 • 22-05-2013 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 15-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Italien)
 • 16-12-2013 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Italien)

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 04-05-2010 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Moldavien
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
 • 05-05-2010 / 18-01-2012 : Budgetutskottet
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Särskilda utskottet för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budgetutskottet
 • 13-06-2013 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen
 • 13-06-2013 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 04-05-2010 : Budgetutskottet
 • 16-09-2009 / 12-06-2013 : Delegationen för förbindelserna med Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro och Kosovo
 • 05-05-2010 / 18-01-2012 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt
 • 13-06-2013 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG, förordningarna (EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, direktiv 2009/128/EG samt förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av rådets beslut 66/399/EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG  
- BUDG_AD(2013)519778 -  
-
BUDG 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om ändring av förordning (EU) nr [RD] vad gäller resurser och resursfördelning avseende år 2014 och om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 och förordningarna (EU) nr [DP], (EU) nr [HZ] och (EU) nr [sCMO] vad gäller deras tillämpning under år 2014  
- BUDG_AD(2013)514595 -  
-
BUDG 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en anpassningssats för direktstöd enligt förordning (EG) nr 73/2009 avseende kalenderåret 2013  
- BUDG_AD(2013)508265 -  
-
BUDG 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i det gällande avtalet om fiskepartnerskap mellan de båda parterna  
- BUDG_AD(2013)519789 -  
-
BUDG 
YTTRANDE över förslaget till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gabon  
- BUDG_AD(2013)516780 -  
-
BUDG 
YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna  
- BUDG_AD(2013)510671 -  
-
BUDG 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen