Giovanni LA VIA : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 15-05-2017 : Unione di Centro (Italien)
 • 16-05-2017 / 13-11-2018 : Alternativa Popolare (Italien)
 • 14-11-2018 / 01-07-2019 : Forza Italia (Italien)

Ordförande 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottsordförandekonferensen
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 08-07-2014 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 09-07-2014 / 18-01-2017 : Budgetutskottet
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetutskottet

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013  
- ENVI_AD(2019)630523 -  
-
ENVI 
YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2015  
- ENVI_AD(2017)592296 -  
-
ENVI 
YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2015  
- ENVI_AD(2017)592293 -  
-
ENVI 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EU) nr 1293/2013  
- BUDG_AD(2018)625571 -  
-
BUDG 
YTTRANDE över situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU  
- BUDG_AD(2015)560807 -  
-
BUDG 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Större interpellationer 
Större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 139, bilaga III

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Förteckning över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) IT  
 

I cittadini della Gran Bretagna, in quanto cittadini anche dell'Unione europea, hanno, ad oggi, diritto di viaggiare liberamente fra gli Stati membri senza necessità di visti d'ingresso. In ragione del prossimo recesso dall'Unione del Regno Unito però, essi diventeranno cittadini di un paese terzo, e questo ha portato la Commissione a redigere la proposta in oggetto. Il relatore per il Parlamento, Stanishev, ha convenuto con quanto proposto dalla Commissione, ovvero che i cittadini del Regno Unito che sono "citizens" britannici, dovrebbero essere esenti dall'obbligo di visto quando si recano nell'Unione per soggiorni di breve durata, come previsto nell'ambito dell'acquis UE in materia di visti. Poiché, nella caotica situazione attuale venutasi a creare intorno alla Brexit, questa è l'unica soluzione ragionevole, ho votato a favore della relazione.

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) IT  
 

Con "Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione" si intende quell'insieme di obiettivi prioritari comuni proposti dalla Commissione, in accordo con i governi nazionali, e che sono volti a favorire l'occupazione in Europa. Lo scorso anno, la Commissione ha provveduto ad allineare gli orientamenti per l'occupazione con i principi sanciti nel pilastro europeo dei diritti sociali, che vengono articolati in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociali. Strumenti necessari, poiché, nonostante le condizioni economiche e sociali in Europa siano migliorate, gli strascichi della crisi dell'ultimo decennio sono ancora ampi, e vanno dalla disoccupazione giovanile e di lunga durata, al rischio di povertà in molte parti d'Europa. Bisogna continuare con le misure e le azioni intraprese a sostegno di politiche per la creazione di nuova occupazione, e in particolar modo quella giovanile.
Il Parlamento europeo, e io, con il mio voto, abbiamo deciso di approvare favorevolmente questa decisione.

Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) IT  
 

Il testo in oggetto rappresenta una vittoria netta per il settore europeo degli autotrasporti. Abbiamo chiesto, e ottenuto, meno burocrazia per gli operatori e norme più chiare. Sono state introdotte misure legate all'utilizzo delle tecnologie digitali per facilitare il lavoro degli autotrasportatori e dei conducenti, così anche da ridurre i tempi di controllo su strada, ovvero il controllo del rispetto della documentazione ai fini fiscali durante il trasporto, che spesso rappresentava una eccessiva perdita di tempo per i conducenti. Nello specifico, poi, del distacco transnazionale degli autisti, e sul principio del diritto a "una stessa paga per lo stesso lavoro", nel testo approvato si prevede l'applicazione delle regole del distacco dal giorno 1, sia per le operazioni di cabotaggio, che per il trasporto internazionale, con l'esclusione delle operazioni di transito e di trasporto bilaterale.
Grazie alle altre diverse misure contenute in questo testo, per il quale ho votato a favore, l'Unione europea mette un punto alle pratiche sleali, spesso messe in atto da paesi dell'Est Europa a nostro danno.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Individuella förslag till resolution  
Varje ledamot får inge ett resolutionsförslag i ett ämne som hör till EU:s verksamhetsområde. Tillåtliga förslag hänvisas till det ansvariga utskottet, som ska avgöra vilket förfarande som ska tillämpas. Artikel 143

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om konsumenters rätt till välgrundade val av livsmedel  
- P8_DCL(2016)0128 - Bortfaller  
Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV  
Ingiven : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal undertecknare : 46 - 13-03-2017
Skriftlig förklaring om att bekämpa nätmobbning och spridning av hämndporr  
- P8_DCL(2016)0123 - Bortfaller  
Roberta METSOLA , Mairead McGUINNESS , Afzal KHAN , Eva KAILI , Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Caterina CHINNICI , Martina DLABAJOVÁ , Kostas CHRYSOGONOS , Giovanni LA VIA , Seán KELLY , Anna Maria CORAZZA BILDT  
Ingiven : 21-11-2016
Frist : 21-02-2017
Antal undertecknare : 73 - 22-02-2017
Skriftlig förklaring om dricksvatten som en grundläggande rättighet  
- P8_DCL(2016)0071 - Bortfaller  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 78 - 13-12-2016

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen