Kinga GÖNCZ

Politiska grupper

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Magyar Szocialista Párt (Ungern)

Vice ordförande

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 23.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Ledamot

 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro och Kosovo
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Särskilda utskottet för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013
 • 19.01.2012 / 22.01.2012 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Suppleant

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för framställningar
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för framställningar
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Sagt och gjort i kammaren – sjunde valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

165

Vilka lärdomar kan vi dra av första världskriget? (debatt)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(4)

Halvtidsöversyn av Stockholmsprogrammet (debatt)

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(17)

Fri rörlighet för arbetstagare (debatt)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(20)

Genomförandet av ungdomsgarantin (debatt)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(5)

De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2012) (debatt)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(16)

De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2012) (debatt) (2)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(16)

Tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser (debatt)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(17)

Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)

03-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-03(16)

EU:s strategi mot hemlöshet (debatt)

16-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-16(5)

Betänkanden i egenskap av föredragande

4

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

7

BETÄNKANDE om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2012

PETI
15-07-2013 A7-0257/2013

BETÄNKANDE om EU-stadgan: standarder för mediefrihet i EU

LIBE
25-03-2013 A7-0117/2013

BETÄNKANDE om EU-strategin för integrering av romer

LIBE
21-02-2011 A7-0043/2011

Yttranden i egenskap av föredragande

5

YTTRANDE över förhandlingar om den fleråriga budgetramen 2014–2020: lärdomar och fortsatt utveckling

LIBE
26-02-2014 LIBE_AD(2014)529716

YTTRANDE över en ny syn på utbildning

EMPL
27-06-2013 EMPL_AD(2013)508049

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa

EMPL
20-09-2012 EMPL_AD(2012)487969

YTTRANDE över en EU-strategi för integrering av romer

EMPL
25-01-2011 EMPL_AD(2011)452812

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om medborgarinitiativet

LIBE
27-10-2010 LIBE_AD(2010)448978

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

14

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser

EMPL
10-10-2013 EMPL_AD(2013)510606

YTTRANDE över könsaspekter på EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer

EMPL
30-09-2013 EMPL_AD(2013)514570

YTTRANDE över miljöinnovation – sysselsättning och tillväxt med hjälp av miljöpolitik

EMPL
18-09-2013 EMPL_AD(2013)510625

YTTRANDE över förslaget till rådets förordning om den fleråriga budgetramen för 2014-2020

LIBE
20-09-2012 LIBE_AD(2012)489475

YTTRANDE över Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 – alla avsnitt

LIBE
05-09-2012 LIBE_AD(2012)491339

YTTRANDE över mandatet för trepartsmötet om förslaget till 2013 års budget

LIBE
31-05-2012 LIBE_AD(2012)487917

YTTRANDE över den ömsesidiga utvärderingen av tjänstedirektivet

EMPL
13-09-2011 EMPL_AD(2011)469763

YTTRANDE om kommissionens femte sammanhållningsrapport och strategin för sammanhållningspolitiken efter 2013

EMPL
24-05-2011 EMPL_AD(2011)462594

YTTRANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2009

EMPL
02-02-2011 EMPL_AD(2011)452824

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor för budgetåret 2009

EMPL
02-02-2011 EMPL_AD(2011)452822

Förslag till resolutioner

15

Gemensamt förslag till resolution om EU-medborgarskap till salu

14-01-2014 RC-B7-0015/2014

Förslag till resolution om EU-medborgarskap till salu

13-01-2014 B7-0031/2014

Förslag till resolution om en intensivare kamp mot rasism, främlingsfientlighet och hatbrott

06-03-2013 B7-0123/2013

  Motion for a resolution on Azerbaijan: the case of Ramil Safarov

10-09-2012 B7-0429/2012

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Förslag till resolution om den senaste politiska utvecklingen i Ungern (2012/2511(RSP))

14-02-2012 B7-0095/2012

Gemensamt förslag till resolution om fri rörlighet för arbetstagare i Europeiska unionen

14-12-2011 RC-B7-0727/2011

Gemensamt förslag till resolution om Ungerns reviderade författning

01-07-2011 RC-B7-0379/2011

Skriftliga förklaringar

5

Skriftlig förklaring om inrättandet av ett direktorat med ansvar för frågor om funktionsnedsättning under Europeiska kommissionen

16-01-2014 P7_DCL(2014)0007 Bortfaller

Detaljer

Marian HARKIN , Alejandro CERCAS , Cecilia WIKSTRÖM , Nessa CHILDERS , Ádám KÓSA , Csaba SÓGOR , Edward MCMILLAN-SCOTT , Csaba ŐRY , Antigoni PAPADOPOULOU , Gay MITCHELL , Kinga GÖNCZ

Ingiven : 16-01-2014
Frist : 16-04-2014
Antal undertecknare : 125 - 17-04-2014

Skriftlig förklaring om förbättring av tidig diagnos av hjärt- och kärlsjukdomar hos kvinnor

13-01-2014 P7_DCL(2014)0003 Bortfaller

Detaljer

Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER

Ingiven : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal undertecknare : 151 - 14-04-2014

Skriftlig förklaring om utbildning och sysselsättning för personer med autismspektrumstörningar och liknande tillstånd

09-12-2013 P7_DCL(2013)0025 Bortfaller

Detaljer

Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER

Ingiven : 09-12-2013
Frist : 09-03-2014
Antal undertecknare : 160 - 10-03-2014

Skriftlig förklaring om Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012

30-11-2011 P7_DCL(2011)0048 Bortfaller

Detaljer

Claude MORAES , Kinga GÖNCZ , Martin KASTLER , Jean LAMBERT , Cecilia WIKSTRÖM

Ingiven : 30-11-2011
Frist : 15-03-2012
Antal undertecknare : 238 - 15-03-2012

Skriftlig förklaring om skyddet av minderåriga Kosovoromer

20-09-2010 P7_DCL(2010)0069 Bortfaller

Detaljer

Catherine GRÈZE , Jean-Luc BENNAHMIAS , Cornelia ERNST , Kinga GÖNCZ , Barbara LOCHBIHLER

Ingiven : 20-09-2010
Frist : 20-12-2010
Antal undertecknare : 125 - 20-12-2010

Parlamentsfrågor

55

  The establishment of a European Commission directorate for disability

20-02-2014 E-002004/2014 Kommissionen

Skydd för traditionella nationella och språkliga minoriteter i Europa samt deras språk

09-01-2014 O-000008/2014 Kommissionen

  Commission follow-up to national laws incompatible with EU equal treatment legislation

25-11-2013 E-013364/2013 Kommissionen

  Funding of European police training

05-11-2013 E-012522/2013 Kommissionen

  Reasons for the suspension of Cohesion Fund payments to Hungary

29-08-2013 E-009719/2013 Kommissionen

  Far-right violence in Ukraine

20-05-2013 E-005569/2013 Kommissionen

  Nationalisation of the Archives of the Hungarian Institute of Political History

30-04-2013 E-004850/2013 Kommissionen

Förklaringar (7:e valperioden)

Förklaring om ekonomiska intressen