Alain CADEC : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Frankrike)

Vice ordförande 

 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Fiskeriutskottet
 • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Fiskeriutskottet

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för regional utveckling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika
 • 19-01-2012 / 23-01-2012 : Fiskeriutskottet
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för regional utveckling

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 06-10-2009 : Fiskeriutskottet
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro och Kosovo
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt

all-activities 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förenklat genomförande av ramprogrammen för forskning  
- REGI_AD(2010)443141 -  
-
REGI 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om djurhälsa  
- PECH_AD(2014)521603 -  
-
PECH 
YTTRANDE över uppföljning av delegeringen av lagstiftningsbefogenheter samt medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter  
- PECH_AD(2013)510583 -  
-
PECH 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning i unionen  
- PECH_AD(2013)504318 -  
-
PECH 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om bekämpningen av algblomning  
- P7_DCL(2011)0041 - Antagen  
Alain CADEC , Wojciech Michał OLEJNICZAK , Michail TREMOPOULOS , Andrea ZANONI  
Ingiven : 12-10-2011
Frist : 19-01-2012
Datum för antagande : 19-01-2012
Antagen text (med listan över undertecknare) : P7_TA(2012)0015
Antal undertecknare : 395 - 19-01-2012

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen