Jürgen CREUTZMANN

Politiska grupper

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot

Nationella partier

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Freie Demokratische Partei (Tyskland)

Ledamot

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Suppleant

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med Kanada
  • 19.01.2012 / 07.02.2012 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  • 08.02.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
  • 17.12.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Sagt och gjort i kammaren – sjunde valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

40

Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter (debatt)

08-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-08(5)

Onlinespel på den inre marknaden (A7-0218/2013 - Ashley Fox)

10-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-10(13.13)

En ny dagordning för EU:s konsumentpolitik (A7-0163/2013 - Vicente Miguel Garcés Ramón)

11-06-2013 P7_CRE-REV(2013)06-11(13.5)

Tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (debatt)

10-06-2013 P7_CRE-REV(2013)06-10(19)

Tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (debatt) (2)

10-06-2013 P7_CRE-REV(2013)06-10(19)

Betänkanden i egenskap av föredragande

4

BETÄNKANDE Inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020)

ITRE
13-12-2012 A7-0420/2012

BETÄNKANDE om hasardspel online på den inre marknaden

IMCO
14-10-2011 A7-0342/2011

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

20

BETÄNKANDE om en integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln inom EU

IMCO
14-01-2014 A7-0024/2014

BETÄNKANDE om onlinespel på den inre marknaden

IMCO
11-06-2013 A7-0218/2013

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling

IMCO
11-01-2013 A7-0007/2013

Yttranden i egenskap av föredragande

7

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning

ITRE
04-12-2012 ITRE_AD(2012)496381

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse

ITRE
03-12-2012 ITRE_AD(2012)496380

YTTRANDE över Europas attraktionskraft på investerare

ITRE
26-03-2012 ITRE_AD(2012)478541

YTTRANDE över europeisk film i den digitala tidsåldern

IMCO
25-05-2011 IMCO_AD(2011)458564

YTTRANDE över Europa, världens främsta resmål – en ny politisk ram för turism i Europa

IMCO
01-03-2011 IMCO_AD(2011)454711

YTTRANDE över styrelseformer och partnerskap på den inre marknaden

EMPL
16-02-2011 EMPL_AD(2011)454661

YTTRANDE över en industripolitik för en globaliserad tid

IMCO
11-01-2011 IMCO_AD(2011)452595

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

50

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012

IMCO
29-01-2014 IMCO_AD(2014)522939

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen

ITRE
19-12-2013 ITRE_AD(2013)519596

YTTRANDE över ett ramverk för 2030 för klimat- och energipolitik

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

YTTRANDE över hur Europeiska unionen kan bidra till att skapa en gynnsam miljö för företag och nystartade företag för att skapa arbetstillfällen

ITRE
04-12-2013 ITRE_AD(2013)519599

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG om redovisning av stora företags och koncerners icke-finansiella information och mångfaldspolitik

ITRE
02-12-2013 ITRE_AD(2013)516970

YTTRANDE over förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG om redovisning av stora företags och koncerners icke-finansiella information och mångfaldspolitik

IMCO
29-11-2013 IMCO_AD(2013)516976

YTTRANDE över en integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln inom EU

EMPL
26-11-2013 EMPL_AD(2013)514874

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (Omarbetning)

IMCO
07-11-2013 IMCO_AD(2013)516701

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken

IMCO
07-11-2013 IMCO_AD(2013)516700

YTTRANDE över en europeisk handlingsplan för detaljhandeln till nytta för samtliga aktörer

EMPL
17-10-2013 EMPL_AD(2013)516719

Förslag till resolutioner

7

Parlamentsfrågor

76

  Rail traffic and noise abatement measures

03-04-2014 P-004184/2014 Kommissionen

  Gambling in Greece

26-03-2014 E-003719/2014 Kommissionen

  German State Treaty on Gambling

26-03-2014 E-003718/2014 Kommissionen

  Trade in used, scrap and new metal in other EU countries

12-03-2014 P-002910/2014 Kommissionen

Undervisningen om förintelsen i skolan

08-01-2014 O-000007/2014 Kommissionen

Undervisningen om förintelsen i skolan

08-01-2014 O-000006/2014 Rådet

  Definition of 'undertaking in difficulty' in the new 'de minimis' regulation

19-11-2013 P-013118/2013 Kommissionen

  State of play of infringement procedure against Germany in relation to freedom of establishment

18-10-2013 E-011945/2013 Kommissionen

  Implementation of the Late Payment Directive

16-10-2013 E-011802/2013 Kommissionen

  Revision of the de minimis Directive

17-09-2013 E-010589/2013 Kommissionen

Förklaringar (7:e valperioden)

Förklaring om ekonomiska intressen