Paolo DE CASTRO : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Italien)

Ordförande 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottsordförandekonferensen
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet
 • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottsordförandekonferensen

Suppleant 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Chile

all-activities 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av ett ändrat samförståndsavtal med Amerikas förenta stater om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen  
- AGRI_AD(2013)521554 -  
-
AGRI 
YTTRANDE över uppföljning av delegeringen av lagstiftningsbefogenheter samt medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter  
- AGRI_AD(2013)508273 -  
-
AGRI 
YTTRANDE över förslaget till rådets förordning om den fleråriga budgetramen för 2014–2020  
- AGRI_AD(2012)491296 -  
-
AGRI 

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om nomineringen av vinodling som en del av mänsklighetens immateriella världsarv  
- P7_DCL(2013)0009 - Bortfaller  
Esther HERRANZ GARCÍA , Pilar AYUSO , Michel DANTIN , Joseph DAUL , Paolo DE CASTRO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Elisabeth JEGGLE , Ana Maria MIRANDA PAZ , Giancarlo SCOTTÀ , Czesław Adam SIEKIERSKI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Nuno MELO , Luis Manuel CAPOULAS SANTOS  
Ingiven : 20-05-2013
Frist : 20-08-2013
Antal undertecknare : 132 - 20-08-2013
Skriftlig förklaring om instiftandet av Europeiska dagen för hantverksmässigt tillverkad glass  
- P7_DCL(2012)0010 - Antagen  
Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Paolo DE CASTRO , Andreas MÖLZER , Eva ORTIZ VILELLA , Ewald STADLER  
Ingiven : 12-03-2012
Frist : 05-07-2012
Datum för antagande : 05-07-2012
Antagen text (med listan över undertecknare) : P7_TA(2012)0303
Antal undertecknare : 387 - 05-07-2012
Skriftlig förklaring om elektronisk identifiering av får (EID)  
- P7_DCL(2011)0051 - Bortfaller  
Ashley FOX , Liam AYLWARD , Paolo DE CASTRO , Albert DESS  
Ingiven : 30-11-2011
Frist : 15-03-2012
Antal undertecknare : 160 - 15-03-2012

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Kontakt