Emma McCLARKIN
 • Emma
  McCLARKIN
 • Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Kassör
 • Förenade kungariket Conservative Party
 • Född: 9 oktober 1978, Stroud

Inlägg under plenarsammanträden

30

USA:s tullar inom stål- och aluminiumsektorn och EU:s reaktion (debatt)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(15)

Det amerikanska beslutet att införa tullar på stål och aluminium (debatt)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(4)

Brandsäkerhet i byggnader (debatt)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(15)

EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter (debatt)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter (debatt) (2)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Nyckelmålen för Cites sjuttonde partskonferens (COP17) i Johannesburg (B8-0987/2016)

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(12.6)

Uppgjorda matcher

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(17)

Betänkanden i egenskap av föredragande

1

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

19

BETÄNKANDE om en digital handelsstrategi

INTA
29-11-2017 A8-0384/2017

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av det tredje tilläggsprotokollet till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

INTA
01-09-2017 A8-0277/2017

BETÄNKANDE om en integrerad politik när det gäller idrott: gott styre, tillgång och integritet

CULT
12-12-2016 A8-0381/2016

BETÄNKANDE om en enhetlig EU-politik för den kulturella och kreativa sektorn

CULT ITRE
30-11-2016 A8-0357/2016

Yttranden i egenskap av föredragande

2

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster med anledning av ändrade marknadsförhållanden

IMCO
19-12-2016 IMCO_AD(2016)589291

YTTRANDE över EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter

INTA
04-10-2016 INTA_AD(2016)584212

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

29

YTTRANDE om handelsaspekterna av globaliseringen

CULT
26-06-2018 CULT_AD(2018)620759

YTTRANDE över läget i förbindelserna mellan EU och Förenta staterna

INTA
22-06-2018 INTA_AD(2018)620975

YTTRANDE över läget i förbindelserna mellan EU och Kina

INTA
30-05-2018 INTA_AD(2018)619364

YTTRANDE över paketet om strategin för offentlig upphandling

INTA
24-05-2018 INTA_AD(2018)618227

YTTRANDE över tolkningen och genomförandet av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning

INTA
21-02-2018 INTA_AD(2018)615264

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, samt om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker

INTA
27-10-2017 INTA_AD(2017)606055

YTTRANDE om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillträdet för varor och tjänster från tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling och förfaranden till stöd för förhandlingar om tillträde för varor och tjänster från unionen till tredjeländers marknader för offentlig upphandling

IMCO
26-09-2017 IMCO_AD(2017)605925

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

CULT
04-09-2017 CULT_AD(2017)595591

YTTRANDE över genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi

CULT
04-07-2017 CULT_AD(2017)602746

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram

CULT
28-06-2017 CULT_AD(2017)595592

Institutionella förslag till resolution

6

Gemensamt förslag till resolution om Kinas status som marknadsekonomi

11-05-2016 RC-B8-0607/2016

Förslag till resolution om Kinas status som marknadsekonomi

10-05-2016 B8-0611/2016

Förslag till resolution om bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet

04-03-2015 B8-0219/2015

Skriftliga förklaringar

3

Skriftlig förklaring om ökat konsumentskydd i samband med skillnader mellan utlovad och faktisk bredbandshastighet

27-04-2016 P8_DCL(2016)0045 Bortfaller

Detaljer

Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ

Ingiven : 27-04-2016
Frist : 27-07-2016
Antal undertecknare : 109 - 28-07-2016

Skriftlig förklaring om förbudet mot tredjepartsägande av spelare inom europeisk idrott

11-11-2015 P8_DCL(2015)0066 Bortfaller

Detaljer

Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE

Ingiven : 11-11-2015
Frist : 11-02-2016
Antal undertecknare : 95 - 12-02-2016

Skriftlig förklaring om kampen mot bröstcancer i Europeiska unionen

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Godkänd av en majoritet

Detaljer

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Ingiven : 27-04-2015
Frist : 27-07-2015
Datum för antagande : 27-07-2015
Förteckningen över ledamöter som har undertecknat förklaringen offentliggörs i bilaga 02 till protokollet av den 07-09-2015
Antal undertecknare : 394 - 28-07-2015

Skriftliga frågor

38

  Property accounting within the European Union

23-01-2018 E-000342/2018 Kommissionen

  Exchange of currency

23-01-2018 E-000335/2018 Kommissionen

  Cane sugar and current free trade negotiations

13-12-2017 P-007664/2017 Kommissionen

  Rules regarding probate

09-11-2017 E-006914/2017 Kommissionen

  Directive 76/768/EEC

09-11-2017 E-006902/2017 Kommissionen

  Water infrastructure

31-10-2017 P-006759/2017 Kommissionen

  Illegal trade in dogs and cats

16-02-2017 P-001064/2017 Kommissionen

  Rental car insurance

25-07-2016 P-006043/2016 Kommissionen

  Canada's dual litigation

27-06-2016 E-005144/2016 Kommissionen

  The New Skills Agenda for Europe

28-04-2016 P-003459/2016 Kommissionen

Muntliga frågor

7

EU-förbud mot användning av vilda djur på cirkus

16-05-2017 O-000042/2017 Kommissionen

EU-förbud mot användning av vilda djur på cirkus

14-02-2017 O-000013/2017 Kommissionen

Kommissionens svar på skriftliga frågor

10-01-2017 O-000003/2017 Kommissionen

Ökat terroristhot

14-12-2015 O-000160/2015 Rådet

Situationen inom stålsektorn

05-11-2015 O-000139/2015 Kommissionen

Kommissionens svar på skriftliga frågor

05-05-2015 O-000046/2015 Kommissionen

GSP plus (det allmänna preferenssystemet) och konventionen om minimiålder: fallet Bolivia

05-09-2014 O-000062/2014 Kommissionen

Skriftliga förklaringar

1

 

Kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden (A8-0390/2017 - Klaus Buchner)

17-01-2018

. ‒ On behalf of the UK Conservative Delegation in the ECR Group, I would like to clarify our vote today.
The UK is a strong supporter of robust and effective controls on the export of dual-use items, which safeguard international security and uphold human rights values. Recent developments on the global stage have brought new challenges to export licensing in respect of dual-use items, therefore, strengthening the dual-use export control system should be an international priority. We recognise this and agree with the need for an export control upgrade.
However, there are some elements of concern, such as the overly broad definition of cyber surveillance items, which could jeopardise legitimate trade in a number of defensive security items. This will only create uncertainty for exporters not familiar with export controls, not to mention the administrative burden on the competent authorities. Additionally, we strongly supported the introduction of an end-use control in connection with acts of terrorism, as in the Commission’s proposal, and that has now been left out of the report with no solid argument for its omission.
Whilst we supported this report today, a number of areas need clarification, and we support Parliament entering into negotiation with Member States with a view to correcting these deficiencies.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11055
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M009
  1047 Brussels