Sandra KALNIETE : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 24-03-2013 : Pilsoniskā Savienība (Lettland)
 • 25-03-2013 / 30-06-2014 : Vienotība (Lettland)

Vice ordförande 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Japan

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegationen för förbindelserna med Japan
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 02-09-2009 / 21-10-2010 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)  
- AGRI_AD(2012)489458 -  
-
AGRI 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)  
- AGRI_AD(2012)489455 -  
-
AGRI 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG  
- IMCO_AD(2012)487677 -  
-
IMCO 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE En konkurrenskraftig digital inre marknad - e-förvaltning som en spjutspets  
- IMCO_AD(2011)473731 -  
-
IMCO 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om likabehandling av jordbrukare i Europeiska unionen  
- P7_DCL(2010)0011 - Bortfaller  
Valdemar TOMAŠEVSKI , Mirosław PIOTROWSKI , Janusz WOJCIECHOWSKI , Sandra KALNIETE  
Ingiven : 24-02-2010
Frist : 17-06-2010
Antal undertecknare : 53 - 17-06-2010

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Kontakt