Sandra KALNIETE : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Vice ordförande

Nationella partier 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partija "VIENOTĪBA" (Lettland)

Ledamot 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för utrikesfrågor
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för utrikesfrågor

Suppleant 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Ukraina
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över På väg mot en europeisk energiunion  
- AFET_AD(2015)565044 -  
-
AFET 
YTTRANDE över en europeisk strategi för energitrygghet  
- AFET_AD(2015)549118 -  
-
AFET 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) LV  
 

Šis balsojums uzsāk ilgu procesu, kas noslēgsies ar EP un Padomes lēmumu piešķirt bezvīzu režīmu Kosovai. EK ziņojums apstiprina ka Kosova ir izpildījusi visus kritērijus, kas nepieciešami, lai šo procesu varētu uzsākt. Es to pilnībā atbalstu, jo Rietumbalkānu stabilizācija un tuvināšana ES ir ļoti nozīmīga mieram un stabilitātei Eiropas kaimiņos.

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden (A8-0245/2018 - Axel Voss) LV  
 

Šobrīd mākslinieki mūzikā, kino, rakstniecībā u. c. par savu darbu nesaņem pienācīgu atlīdzību. Gigantisko tehnoloģiju uzņēmumu pienākums būtu atbalstīt kārtību autortiesību noteikšanai, lai ieguldītais radošais darbs būtu pienācīgi apmaksāts. Neierobežota interneta lietotāju brīvība uzliek pienākumus tiem, kas no tā gūst peļņu.

Reform av Europeiska unionens vallagstiftning (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner) EN  
 

. ‒ I supported the reform of the European electoral law. It modernises for the first time the rules for the election of MEPs since the adoption of the Electoral Act in 1976. It will make the elections more accessible for millions of citizens, and make their preparations and conduct more transparent. The main improvements include: giving voting rights to EU citizens residing in third countries at the time of the elections; a possibility of introducing postal and electronic voting; showing the link between national parties and candidates, and their affiliated European political parties. It also foresees a minimum deadline for the establishment of electoral lists, measures against double voting and designation of a contact authority for exchanging data on voters and candidates.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om luftfartssäkerhet och farliga flygningar av militärflygplan  
- P8_DCL(2015)0052 - Bortfaller  
Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Professor Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA  
Ingiven : 05-10-2015
Frist : 05-01-2016
Antal undertecknare : 106 - 06-01-2016

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Kontakt