Liem HOANG NGOC : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Parti socialiste (Frankrike)

Ledamot 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Suppleant 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
  • 16-09-2009 / 13-02-2012 : Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
  • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

all-activities 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 52a

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 205a

YTTRANDE över Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 – alla avsnitt  
- ECON_AD(2013)513316 -  
-
ECON 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bostadslåneavtal  
- IMCO_AD(2012)472205 -  
-
IMCO 
YTTRANDE över en ram för bolagsstyrning för europeiska företag  
- IMCO_AD(2012)475892 -  
-
IMCO 

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen 
Ledamöterna får ställa frågor för skriftligt besvarande till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Sådana frågor inges först till ordföranden för ansvarigt utskott. Artikel 131, artikel 131a, bilaga II

Svar på frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen 
Svar på ledamöternas frågor till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Artikel 131, artikel 131a, bilaga II

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen