Kriton ARSENIS : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 29-05-2013 : Panhellenic Socialist Movement (Grekland)
 • 30-05-2013 / 30-06-2014 : - (Grekland)

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Fiskeriutskottet
 • 16-09-2009 / 10-09-2013 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen
 • 19-01-2012 / 10-09-2013 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Fiskeriutskottet

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för utveckling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för utveckling
 • 11-09-2013 / 30-06-2014 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

all-activities 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 69:e session  
- DEVE_AD(2014)528175 -  
-
DEVE 
YTTRANDE över utkastet till rådets direktiv om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen  
- DEVE_AD(2013)524698 -  
-
DEVE 
YTTRANDE över den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020: Att klara framtidens utmaningar i fråga om livsmedel, naturresurser och territoriell balans  
- DEVE_AD(2011)460764 -  
-
DEVE 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning i unionen  
- DEVE_AD(2013)507953 -  
-
DEVE 
YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning, vilket är fogat till konventionen om biologisk mångfald  
- DEVE_AD(2013)507951 -  
-
DEVE 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden [och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1198/2006, rådets förordning (EG) nr 861/2006 och rådets förordning (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik  
- ENVI_AD(2012)489647 -  
-
ENVI 

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om erkännande av multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD)  
- P7_DCL(2012)0014 - Bortfaller  
Raül ROMEVA i RUEDA , Kriton ARSENIS , Willy MEYER , Michèle RIVASI , Oreste ROSSI  
Ingiven : 12-03-2012
Frist : 14-06-2012
Antal undertecknare : 188 - 14-06-2012
Skriftlig förklaring om fisk som en gemensam nytta  
- P7_DCL(2011)0047 - Antagen  
Guido MILANA , Kriton ARSENIS , Corinne LEPAGE , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Raül ROMEVA i RUEDA  
Ingiven : 30-11-2011
Frist : 29-03-2012
Datum för antagande : 18-04-2012
Antagen text (med listan över undertecknare) : P7_TA(2012)0129
Antal undertecknare : 390 - 29-03-2012
Skriftlig förklaring om kiropraktik  
- P7_DCL(2010)0046 - Bortfaller  
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Satu HASSI , Kriton ARSENIS  
Ingiven : 14-06-2010
Frist : 14-10-2010
Antal undertecknare : 72 - 15-10-2010

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen