Ivari PADAR : Hem 

Ledamot 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Ukraina 

Suppleant 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet 

Senaste aktiviteter 

Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) ET  
 
Skriftliga förklaringar 
YTTRANDE över en övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik  
- LIBE_AD(2018)629403 -  
-
LIBE 
Yttranden i egenskap av skuggföredragande 

Kontakt