Sonia ALFANO : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Italien)

Ordförande 

 • 18-04-2012 / 23-10-2013 : Särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 28-03-2012 / 17-04-2012 : Särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt
 • 18-04-2012 / 23-10-2013 : Utskottsordförandekonferensen
 • 19-04-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för framställningar

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budgetkontrollutskottet
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
 • 19-01-2012 / 18-04-2012 : Utskottet för framställningar
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budgetkontrollutskottet

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om ett omedelbart stopp för tortyr och misshandel av vinthundar i Europa  
- P7_DCL(2013)0006 - Bortfaller  
Michèle STRIFFLER , Louis MICHEL , Dan JØRGENSEN , Raül ROMEVA i RUEDA , Kartika Tamara LIOTARD , Santiago FISAS AYXELÀ , Sirpa PIETIKÄINEN , Cristian Dan PREDA , Iva ZANICCHI , Sonia ALFANO , Gianni VATTIMO , Andrea ZANONI  
Ingiven : 15-04-2013
Frist : 15-07-2013
Antal undertecknare : 221 - 15-07-2013
Skriftlig förklaring om användningen av drönare för målriktat dödande  
- P7_DCL(2012)0002 - Bortfaller  
Sabine LÖSING , Sonia ALFANO , Ana GOMES , Rui TAVARES  
Ingiven : 16-01-2012
Frist : 20-04-2012
Antal undertecknare : 95 - 20-04-2012
Skriftlig förklaring om ett europeiskt program för sanering av floder och kustområden som förorenats med polyklorerade bifenyler (PCB)  
- P7_DCL(2012)0001 - Bortfaller  
Dominique VLASTO , Sonia ALFANO , Raül ROMEVA i RUEDA , Marc TARABELLA  
Ingiven : 16-01-2012
Frist : 20-04-2012
Antal undertecknare : 151 - 20-04-2012

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen