Kristiina OJULAND : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 22-10-2013 : Eesti Reformierakond (Estland)
 • 23-10-2013 / 30-06-2014 : Sõltumatu (Estland)

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för utrikesfrågor

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 16-09-2009 / 21-11-2010 : Delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté
 • 22-11-2010 / 30-06-2014 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och EU-Georgien
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Underutskottet för mänskliga rättigheter

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 194 och 162.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 52a

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 205a

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 53, artikel 54, bilaga V

YTTRANDE över förslaget till rådets direktiv om konsulärt skydd för EU-medborgare utomlands  
- AFET_AD(2012)487901 -  
-
AFET 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om angrepp mot informationssystem och om upphävande av rådet rambeslut 2005/222/RIF  
- AFET_AD(2011)469848 -  
-
AFET 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 133

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om utbildning och religiös diskriminering i Pakistan  
- P7_DCL(2012)0017 - Bortfaller  
Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND  
Ingiven : 17-04-2012
Frist : 17-07-2012
Antal undertecknare : 56 - 05-07-2012
Skriftlig förklaring om Ashraflägret  
- P7_DCL(2010)0075 - Antagen  
Alejo VIDAL-QUADRAS , Stephen HUGHES , Kristiina OJULAND , Søren Bo SØNDERGAARD , Struan STEVENSON  
Ingiven : 06-10-2010
Frist : 20-01-2011
Datum för antagande : 25-11-2010
Antagen text (med listan över undertecknare) : P7_TA(2010)0452
Antal undertecknare : 401 - 25-11-2010

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Förklaring om ledamöternas närvaro till följd av en inbjudan till evenemang som anordnas av en tredje part