Práce překladatele v Evropském parlamentu

Jaká je práce překladatelů v Evropském parlamentu?

Překladatelé Evropského parlamentu musejí při své práci splňovat speciální požadavky na věrnost a správnost a rovněž na soulad s obrovským korpusem dokumentů. Ve zdrojovém dokumentu se vedle sebe často objevuje více úředních jazyků. Harmonogram legislativních postupů, zejména postupu spolurozhodování, navíc stanoví velmi krátké lhůty a vyžaduje, aby se důsledně přihlíželo k dokumentům Komise, Rady i Parlamentu.

Překládají překladatelská oddělení Parlamentu ze všech jazyků do všech jazyků?

V Evropském parlamentu se obvykle překládá přímo; jazyková oddělení však ještě nejsou schopna pokrýt všech 506 možných kombinací 23 úředních jazyků. Proto Parlament zavedl systém „pilotních“ jazyků, který je možné popsat takto: pokud jazykové oddělení nemůže přeložit daný dokument ze zdrojového jazyka, použije překlad do jednoho ze zprostředkujících jazyků, tj. v současnosti do angličtiny, francouzštiny nebo němčiny.

Jaké technologie se používají?

V současné době neexistuje systém automatického překladu, který by mohl zaručit tak vysokou míru přesnosti a kvality, kterou vyžadují dokumenty Společenství. Překladatelská oddělení používají IT vybavení, jež omezuje riziko lidské chyby a urychluje vytváření dokumentů tím, že umožňuje znovu selektivně používat obsah překladatelských pamětí (Translator’s Workbench, Euramis) a dokumentové a terminologické databáze (EUR-Lex, IATE). Dále je možné pomocí vyhledávačů prohledávat rozsáhlé soubory dokumentů.

A referenční dokumenty a internet?

Vedle obvyklých referenčních zdrojů mají všichni překladatelé přístup k internetovým a intranetovým zdrojům, pomocí kterých si mohou ověřovat termíny, výrazy či fakta. Často pracují s podkladovými dokumenty Evropské komise, Rady nebo dalších orgánů a soustavně se pracuje na posílení spolupráce a výměny informací mezí jednotlivými orgány EU.

A kontrola kvality?

Všechny prioritní dokumenty a citlivé politické texty i značná část ostatních dokumentů je před odevzdáním podrobena vnitřní kontrole a korektuře. Vedle toho se pravidelně provádějí namátkové kontroly kvality jak interních, tak externích překladů.

A externí překlady?

Pokud není dostatečná vnitřní kapacita, je možné nechat některé méně prioritní dokumenty přeložit externě; také je lze poslat na překlad do jiného orgánu.

Kde najdu informace o veřejných výběrových řízeních?

Jsou-li volná místa, která je třeba obsadit, pořádají evropské instituce výběrové řízení na místa překladatelů (administrátorů-lingvistů v oblasti překladu) prostřednictvím Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství (EPSO). Oznámení o výběrovém řízení se zveřejňují na webových stránkách EPSO a v Úředním věstníku Evropské unie; obsahují informace o podmínkách účasti, pokyny pro uchazeče, formulář přihlášky a údaje o podmínkách přijímacího řízení, požadovaných jazycích a přesný obsah testů.

Jak mohu pracovat pro Evropský parlament jako externí překladatel?

Pouze na základě účasti ve zveřejněném výběrovém řízení nebo oslovením dodavatele, který již získal smlouvu na základě výběrového řízení.

Jak se stát jako překladatel úředníkem Evropského parlamentu?

Informace o výběrových řízeních i relevantní vyhlášení zakázky se zveřejňují v Úředním věstníku, řadě S, a na webových stránkách Komise „TED – Tenders Electronic Daily“.