Het beroep van vertaler bij het Europees Parlement

Hoe werken de vertalers van het Europees Parlement?

De vertalers van het Europees Parlement moeten voldoen aan specifieke vereisten op het vlak van nauwkeurigheid en correctheid bij de uitvoering van hun werk, en ze moeten zorgen voor de coherentie met een zeer uitgebreid corpus van documenten. Vaak worden in een origineel document verschillende officiële talen gebruikt. Bovendien vloeien uit de kalender van wetgevingsprocedures (en dan vooral voor de medebeslissingsprocedure) zeer korte termijnen voort, waarbij er te allen tijde zorg voor moet worden gedragen dat recht wordt gedaan aan de bijdragen van de Commissie, de Raad en het Parlement.

Vertalen de diensten van het Europees Parlement uit alle talen naar alle talen?

In principe werkt het Europees Parlement met rechtstreekse vertalingen; de vertaalafdelingen zijn echter nog niet in staat om alle 506 mogelijke combinaties van de 23 officiële talen te dekken. Daarom heeft het Parlement een "pivot"-systeem ingevoerd, dat op volgende manier kan worden beschreven: indien een vertaalafdeling een document niet kan vertalen vanuit de oorspronkelijke taal, doet ze een beroep op de vertaling in een van de "spiltalen", momenteel Duits, Engels en Frans.

Welke technologieën worden er gebruikt?

Momenteel bestaat er geen automatisch vertaalsysteem dat de hoge mate van precisie en kwaliteit die vereist is voor de communautaire documenten kan waarborgen. De vertaaldiensten gebruiken informaticahulpbronnen die het risico op menselijke fouten verminderen en de productie van teksten verhogen. Dit stelt hen in staat op een selectieve manier beroep te doen op de inhoud van vertaalgeheugens (Translator's Workbench, Euramis) en ook op terminologische databanken en databanken voor documenten (EurLex, IATE). Dankzij zoekmotoren kunnen ook grote collecties documenten worden geraadpleegd.

Hoe zit het met referentiedocumenten en het internet?

Naast conventionele naslagwerken kunnen alle vertalers ook een beroep doen op het internet en op Intranet om terminologie, uitdrukkingen en feiten te controleren. Vaak wordt er gewerkt met achtergronddocumenten van de Europese Commissie, de Raad of van andere instellingen en er wordt voortdurend gewerkt aan bevordering van de samenwerking en gegevensuitwisseling tussen de verschillende EU-instellingen.

Wordt er aan kwaliteitscontrole gedaan?

Alle prioritaire documenten en gevoelige politieke teksten worden, samen met een aanzienlijk deel van de andere documenten, intern gecontroleerd en gereviseerd voor ze worden afgeleverd. Daarnaast wordt regelmatig steekproefsgewijs controle op de kwaliteit uitgevoerd.

Wordt er een beroep gedaan op externe vertalingen?

Indien er niet voldoende capaciteit voorhanden is binnen de diensten van het Parlement, kan het gebeuren dat sommige documenten met een lage prioriteit extern worden vertaald; ze kunnen eveneens ter vertaling naar een andere instelling worden gestuurd.

Hoe wordt een vertaler ambtenaar bij het Europees Parlement?

De Europese instellingen organiseren vergelijkende onderzoeken voor het aanwerven van vertalers (linguïstische administrateurs voor de vertaling) via het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (EPSO), wanneer voorzien moet worden in vacante posten. Aankondigingen van vergelijkende onderzoeken worden gepubliceerd op de website van EPSO en in het Publicatieblad van de Europese Unie, met de vereiste voorwaarden, de instructies voor de te volgen procedure en het formulier van kandidaatstelling, alsmede de aanwervingsvoorwaarden, de vereiste talen en de onderdelen van het onderzoek.

Hoe kan ik als extern vertaler werken voor het Europees Parlement?

Enkel door te reageren op een gepubliceerde openbare aanbesteding of door een contractant te benaderen die reeds een contract in de wacht heeft gesleept via een openbare aanbestedingsprocedure.

Hoe kan ik informatie vinden over openbare aanbestedingen?

Informatie over openbare aanbestedingen wordt samen met de betreffende aankondigingen van opdrachten gepubliceerd in het officiële Publicatieblad (serie S) en op de website van de Commissie "TED - Tenders Electronic Daily".