По-добра обща селскостопанска политика за фермерите и потребителите 

Реформите целят да опростят селскостопанската политика на ЕС, засилят позиции на земеделските стопани в преговори със супермаркетите и да ги подготвят по-добре за рискови ситуации. Реформите ще се обсъдят в понеделник и ще гласуват във вторник.

Реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП), която ще влезе в сила през 2018 г., следва да укрепи преговорните позиции на фермерите. Реформата ще позволи на всички признати организации на земеделски стопани да планират производството и да преговарят за доставки от името на своите членове, без да се нарушават правилата на ЕС в областта на конкуренцията.


Земеделските стопани ще получат и по-ефикасни средства, с които да се предпазват от нестабилност на пазара и рискове като неблагоприятни климатични явления, болести по животните или по растенията. Европейската комисия ще бъде оправомощена да реагира по-бързо на кризи с извънредни мерки за подпомагане на земеделските стопани.


Държавите от ЕС ще имат повече гъвкавост в определението за „активен земеделски стопанин“, което означава лице, отговарящо на условията за отпускане на субсидии от ЕС за селското стопанство. Те също така могат значително да увеличат подпомагането на млади земеделски стопани, за да ги привлекат към селскостопанския сектор.


Бързи факти


Проектът за актуализиране на правилата на ЕС относно селскостопанската политика за 2013 г. бе предварително одобрен от евродепутатите и Съвета на министрите на 12 октомври. Новите правила на ОСП, ако бъдат одобрени от Парламента и Съвета, следва да влязат в сила на 1 януари 2018 г.Дебат: понеделник, 11 декември

Vote: вторник, 12 декември

Procedure: обикновена законодателна процедура (споразумение на първо четене)

#Omnibus #CAPreform #CAP