Кръгова икономика – стимулиране на рециклирането и ограничаване на сметищата 

Делът на отпадъците, които трябва да бъдат рециклирани, ще се повиши от 44% до 55% до 2025 г. според нови правила за кръговата икономика, които ще бъдат гласувани в сряда.


 

Подобренията в процеса на преработка на отпадъци може да донесе ползи за околната среда, климата и човешкото здраве, но не само това. Четирите предложени законодателни акта са част от промяна в политиката на ЕС за преминаване към кръгова икономика – система, при която стойността на продуктите, материалите и ресурсите остава в икономиката възможно най-дълго.


До 2025 г. поне 55% от битовите отпадъци (от домакинствата и бизнеса) трябва да бъдат рециклирани, гласи текстът. Този дял ще се покачи до 60% през 2030 г. и до 65% през 2035 г. 65% от материалите за опаковки трябва да бъдат рециклирани до 2025 г., а 70% – до 2030 г. Предвидени са отделни цели за различните видове опаковъчни материали като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дърво. България е рециклирала 32% от отпадъците през 2016 г.


Сметища


Предложението за законодателен акт също така ограничава дела от битови отпадъци, който може да бъде депониран в сметища, на 10% до 2035 г. Частта от отпадъците в България, която е изхвърлена в сметища през 2016 г., е 64%.


Какво е кръговата икономика?


Кръговата икономика предполага намаляването на отпадъците до минимум, както и повторното използване, поправката и рециклирането на материали и продукти. Преминаването към една по-силна кръгова икономика ще спомогне за опазването на околната среда, ще увеличи сигурността на доставките на суровини, ще подпомогне конкуренцията, развитието и растежа, както и ще създаде работни места. 

Процедурен код: (2015/0276(COD)); (2015/0272(COD)); (2015/0274(COD)); (2015/0275(COD))

Дебатвторник 17 април

Гласуванесряда 18 април

Процедураобикновена законодателна процедура

Пресконференция: сряда, 18 април, 15:00 българско време

#circulareconomy