Какво представляват интергрупите и как се формират? 

Интергрупите са неформални обединения на членове на ЕП, които се интересуват от конкретна тема, която не попада непременно в обхвата на обичайните дейности на Европейския парламент, но представлява интерес за обществото като цяло. Интергрупите провеждат неофициални разисквания и насърчават обмена на мнения между членовете на ЕП и гражданското общество.


Тъй като интергрупите не са официални органи на Парламента, те не могат да изразяват мнението на Парламента. Те не могат да се ангажират с каквито и да било дейности, които биха могли да бъдат объркани с официалните дейности на Парламента.


Председателството на Парламента е определило условия за създаването на интергрупите, които се учредяват в началото на всеки парламентарен мандат (като например изискването заявлението да бъде подписано от поне три политически групи и всяка година да се представя декларация за финансови интереси). Ако тези условия са изпълнени, политическите групи могат да предоставят на интергрупите логистична подкрепа.


Председателите на интергрупите трябва да декларират всяка помощ, която получават в брой или в натура. Тези декларации трябва да се актуализират ежегодно и да бъдат обществено достъпни.

Заседание на интергрупата по въпросите на малцинствата © Европейски парламент