Разпоредби, отнасящи се до персонала: парламентарни сътрудници 

Членовете на ЕП могат да избират свой собствен персонал в рамките на определен от Парламента бюджет. През 2019 г. максималната месечна сума за всички разходи, свързани с наемането на работа на лични сътрудници е 24 943 евро на член на ЕП. Тези средства не се плащат на самите членове на ЕП.


Членовете на ЕП могат да избират различни видове сътрудници:

  • акредитирани сътрудници, работещи в Брюксел (или Люксембург/Страсбург), чието административно обслужване се осъществява пряко от администрацията на Парламента, съобразно условията за назначаване на временен персонал на ЕС. Членовете на ЕП могат да назначат най-много трима акредитирани парламентарни сътрудници (при определени условия – четирима). Най-малко една четвърт от общия бюджет трябва да се използва за наемането на акредитирани парламентарни сътрудници;
  • Членовете на ЕП могат да назначават и „местни“ сътрудници, установени в техните държави членки на произход. Административното им обслужване се осигурява от квалифицирани платежни посредници, за да се гарантира, че изискванията, свързани с данъчното облагане и социалната сигурност, са надлежно изпълнени. Най-много 75% от общия бюджет може да бъде използван за местните парламентарни сътрудници.

Освен за наемане на акредитирани и местни сътрудници, до една четвърт от общия наличен бюджет може да се използва за заплащане на услуги от доставчици, избрани от член на ЕП, като например за поръчка на експертно проучване.


От сътрудниците се изисква да избягват външни дейности, които могат да породят конфликт на интереси. От 2009 г. насам членовете на ЕП не могат да наемат близки роднини.


Имената или фирмените наименования на всички сътрудници се публикуват на уебсайта на Парламента за времетраенето на техните договори, освен ако не им е предоставена дерогация по надлежно обосновани съображения за защита на сигурността им.


.