Защо Парламентът се мести между Брюксел и Страсбург? 

През 1992 г. националните правителства на ЕС единодушно решиха да установят в Договора за ЕС официалните седалища на институциите на ЕС.


Това решение имаше важни последици за организацията на работата на Парламента: неговото официално седалище и място на провеждане на по-голямата част от пленарните сесии официално стана Страсбург; заседанията на парламентарните комисии трябваше да се провеждат в Брюксел; а секретариатът на Парламента (неговият персонал) официално трябваше да се установи в Люксембург. През 1997 г. цялата тази схема на работа беше инкорпорирана в Договора за ЕС.


Всяка промяна в настоящата система ще наложи изменение на Договора, за което се изисква единодушие сред правителствата на всички държави членки и ратифициране от всеки национален парламент.

Европейският парламент в Брюксел © Европейски парламент.  

На колко възлизат разноските, свързани с използването на Страсбург като седалище на Парламента?


Осъществено през 2013 г. от Европейския парламент проучване сочи, че годишно биха могли да бъдат спестявани 103 млн. евро, ако всички дейности на Парламента бъдат преместени от Страсбург в Брюксел (по цени от 2014 г.). Става въпрос за значителна сума, макар тя да съответства на едва 6% от бюджета на Парламента, или 1% от административния бюджет на ЕС или само 0,1% от общия бюджет на ЕС.


През 2014 г. Сметната палата изготви собствен независим анализ в отговор на резолюцията на Парламента от 20 ноември 2013 г. Сметната палата потвърди заключенията от проучването на Парламента от 2013 г., но изчисли общите разходи, свързани със седалището в Страсбург на 109 млн. евро годишно. Допълнителните икономии в размер на 5 млн. евро са от намаляването на пътните разходи в бюджета на Европейската комисия и на Съвета.